bewijzen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewijzen (ww) :
aantonen, documenteren, hardmaken, onderbouwen, staven, uitwijzen, waarmaken
bewijzen (ww) :
betonen, betuigen, demonstreren, tonen, laten zien

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
vaststellen (ww) :
bevinden, bewijzen, constateren, determineren, diagnostiseren, opmerken, situeren, vinden, wijzen op, zich ervan verzekeren dat, zich vergewissen van
aantonen (ww) :
aanwijzen, bewijzen, demonstreren, hardmaken, onderbouwen, staven, uitwijzen
zeggen (ww) :
beduiden, behelzen, betekenen, bewijzen, inhouden, omvatten
staven (ww) :
bekrachtigen, bewijzen, hardmaken, motiveren, onderbouwen
uitwijzen (ww) :
aantonen, beslissen, bewijzen, laten zien, tonen, vertonen
tonen (ww) :
aantonen, aanwijzen, betonen, duidelijk maken, bewijzen
adstrueren (ww) :
bewijzen, hardmaken, staven, toelichten
hardmaken (ww) :
aantonen, bewijzen, onderbouwen, staven
waarmaken (ww) :
bekrachtigen, bewijzen
overtuigen (ww) :
bewijzen

woordverbanden van ‘bewijzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betogen, bewijzen

Eene zaak voor anderen tot klaarheid en zekerheid brengen. Bewijzen is sterker dan betoogen. Het laatste is zijne zienswijze geleidelijk ontwikkelen en, door klemmende reden aan te voeren, maken dat de hoorder zich onwillekeurig gewonnen geeft. Bewijzen is door feiten of redeneeringen, die geen mogelijkheid tot tegenspraak laten, aan-toonen dat eene zaak zóó en niet anders is of kan zijn.

betonen, betuigen, bewijzen

Iemand iets doen blijken. Bij betuigen geschiedt dit in woorden; bij betoonen door woorden en daden; bewijzen drukt ongeveer hetzelfde uit als betoonen, maar er is meer het denkbeeld aan verbonden van overtuigend doen blijken. Men betuigt iemand zijn vriendschap door woorden; men betoont hem zijne vriendschap door eene voorkomende behandeling; men bewijst hem zijne vriendschap door zich moeite of opoffering te getroosten.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

betuigen, betonen, bewijzen

Zijn gevoelen doen blijken.

Betuigen geschiedt door verzekeringen, door verklaringen, dus door woorden. Hij betuigde mij in hartelijke bewoordingen zijn vriendschap.

Betoonen is sterker: het onderstelt, dat men door zichtbare teekenen, bijv. door daden, van zijn gevoelen blijk geeft. Hij betoonde mij zijn vriendschap, door mij in mijn ziekte vaak te bezoeken.

Bewijzen komt vrijwel met betoonen overeen; alleen is het iets sterker, doordat het doet denken aan overtuigende bewijzen. Hij bewees mij zijn vriendschap, door mij in den nood bij te staan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 326:

betogen, bewijzen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 326:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewijzen
aanvallen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c