beschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
afschilderen (ww) :
afbeelden, beschrijven, schetsen, schilderen, tekenen, uitbeelden, voorstellen, weergeven
vertellen (ww) :
beschrijven, informeren, inlichten, loslaten, melden, spreken, uiteenzetten
afbeelden (ww) :
afschilderen, beschrijven, uitbeelden, verbeelden, voorstellen, weergeven
behandelen (ww) :
beschrijven, bespreken, handelen over, gaan over, spreken over
schilderen (ww) :
afmalen, afschilderen, beschrijven, uitbeelden, weergeven
typeren (ww) :
beschrijven, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen
tekenen (ww) :
afbeelden, beschrijven, schetsen, uittekenen
omschrijven (ww) :
aanduiden, bepalen, beschrijven, definiëren
tekenen (ww) :
beschrijven, karakteriseren, schilderen
schrijven (ww) :
beschrijven, pennen

woordverbanden van ‘beschrijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In geschreven of gesproken woorden eene krachtige voorstelling van iets geven. Men kan een voorval verhalen (zie berichten) of beschrijven. Bij het verhaal deelt men de opeenvolging der gebeurtenissen, die samen het voorval uitmaken, mede. Bij de beschrijving verdiept men zich meer in de omstandigheden, die de gebeurtenissen vergezelden; waar het eene zaak of een persoon geldt, deelt men bij de beschrijving alles mede wat strekken kan om een duidelijk beeld van het beschrevene bij den hoorder of lezer te wekken; wil men te kennen geven dat de beschrijving een levendigen indruk op den hoorder maakt, dan kan men hiervoor schilderen of het eenigszins verouderde malen en afmalen gebruiken. Bij het eerste komen vooral juistheid en duidelijkheid, bij het tweede levendigheid, gloed en kracht in aanmerking.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 125:

afmalen, afschilderen, beschrijven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 87:

paal, perk, bepalen, beperken, beschrijven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c