behandelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behandelen (ww):
aanpakken, afhandelen, afwikkelen, bewerken, implementeren, onder handen nemen, opknappen, regelen, verwerken
behandelen (ww):
bediscussiëren, bespreken, doornemen, woorden wijden aan, zich wijden aan
behandelen (ww):
beschrijven, bespreken, handelen over, gaan over, spreken over
behandelen (ww):
aanwenden, bezigen, gebruiken, hanteren, omgaan met, toepassen
behandelen (ww):
bejegenen, benaderen, omgaan met, tegemoet treden
behandelen (ww):
bedienen, verplegen, verzorgen
behandelen (ww):
berechten

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
gebruiken (ww) :
aanwenden, behandelen, benutten, benuttigen, bezigen, hanteren, inschakelen, toepassen, utiliseren, zich bedienen van
bewerken (ww) :
aanpassen, bearbeiden, behandelen, bereiden, bijwerken, editen, fatsoeneren, omwerken, redigeren, uitwerken
hanteren (ww) :
aanwenden, bedienen, behandelen, bezigen, gebruiken, manipuleren, manoeuvreren met, omgaan met, verwerken
besturen (ww) :
bedienen, behandelen, bestieren, dirigeren, geleiden, loodsen, manoeuvreren, navigeren, rijden
regelen (ww) :
behandelen, beklinken, bepalen, besturen, regisseren, vaststellen
aanpakken (ww) :
behandelen, omspringen met, onder handen nemen, ondernemen
verzorgen (ww) :
behandelen, helpen, onderhouden, soigneren, verplegen
belichten (ww) :
behandelen, benaderen, uiteenzetten, verduidelijken
bejegenen (ww) :
bedienen, behandelen, omgaan met, tegemoet treden
manipuleren (ww) :
behandelen, bestrijken, betasten, hanteren
benaderen (ww) :
aanpakken, behandelen, te lijf gaan
opereren (ww) :
behandelen, helpen, opensnijden
omgaan (ww) :
behandelen, hanteren, verkeren
afdoen (ww) :
behandelen
trakteren (ww) :
behandelen

woordverbanden van ‘behandelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
behandelen, bejegenen

Behandelen — bejegenen. Zich op de eene of andere wijze ten opzichte van iemand of iets gedragen. Behandelen heeft tot voorwerp personen en zaken; bejegenen alleen personen. Behandelen is handelen met onmiddellijke betrekking tot een persoon of voorwerp. Bejegenen veronderstelt eene ontmoeting, waarbij een van beide partijen handelend optreedt, en de andere het voorwerp dier handeling is. Die koopman in Riga heeft mij niet mooi behandeld. Men moet nooit iemand onheusch bejegenen.

in hedendaagse spelling:
behandelen, bewerken

Behandelen — bewerken. Eene wetenschappelijke stof bearbeiden. Behandelen ziet meer op den inhoud, tegenover bewerken, dat meer ziet op den arbeid, aan vorm of voorbereiding besteed. Dat onderwerp is goed behandeld. De rede is met zorg bewerkt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
behandelen, bejegenen

19. Behandelen — bejegenen.

Zich op de een of andere wijze tegenover een ander gedragen.

Bejegenen onderstelt een ontmoeting (in het Duitsch beteekent het dan ook ontmoeten, evenals bij ons nog ten tijde van Vondel); het geeft de houding te kennen, die men bij zulk een ontmoeting tegenover anderen aanneemt. Het woord heeft dus alleen betrekking op personen. Hij heeft mij op straat onheusch bejegend.

Behandelen geeft het handelen aan met betrekking tot menschen, dieren of voorwerpen, zonder aan een ontmoeting te denken. In den regel wordt er het bijdenkbeeld aan verbonden van een voortdurende herhaling der werking. Zulk een behandeling laat ik mij niet wel gevallen. (Zulk een bejegening, zou slechts op één geval zien.) Men moet de dieren goed behandelen. (De werking wordt voortdurend herhaald.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
behandelen, bejegenen, met iemand omgaan

BEHANDELEN, BEJEGENEN, MET IEMAND OMGAAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 247.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ruw behandelen, slecht behandelen

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0026 c