overhalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overhalen (ww):
bepraten, bewegen, bewerken, lijmen, omhalen, omkopen, ompraten, overreden, overtuigen, persuaderen, verlokken, voor zich winnen
overhalen (ww):
distilleren
overhalen (ww):
overtrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

bepraten (ww) :
inpalmen, lijmen, ompraten, overhalen, overreden, overtuigen, persuaderen
bewerken (ww) :
bepraten, druk uitoefenen, lijmen, ompraten, overhalen, overreden
overreden (ww) :
bepraten, bewerken, ompraten, overhalen, overtuigen, persuaderen
overtuigen (ww) :
bepraten, overhalen, overreden, persuaderen, voor zich winnen
bewegen (ww) :
aanzetten, nopen, overhalen, overreden, bepraten, bewerken
nopen (ww) :
aansporen, aanzetten, bewegen, overhalen, overreden
pressen (ww) :
aanzetten, dwingen, nopen, overhalen, pushen
lijmen (ww) :
bepraten, overhalen, overreden
omhalen (ww) :
bepraten, ompraten, overhalen
vermurwen (ww) :
ompraten, overhalen
winnen (ww) :
inpalmen, overhalen

woordverbanden van ‘overhalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
overreden, overhalen, overtuigen

Overreden — overhalen — overtuigen. Iemand door redeneering of het doen van voorstellen tot andere gedachten brengen. Overtuigen is door redeneering, door het aanvoeren van deugdelijke bewijzen, het weerleggen van bedenkingen, iemand tot de erkenning der waarheid of juistheid van iets brengen; overreden door eene niet zoozeer bondige, als wel wegsleepende redeneering, iemand overhalen om iets te volbrengen of na te laten; overhalen door goed gekozen woorden of schoone voorstellen iemand bewegen, om tot hetgeen men zelf wil, over te gaan. De redenaar overreedt. De schrijver van een wetenschappelijk betoog overtuigt. De verleider haalt anderen over om kwaad te doen. Zie ook Bepraten en Bewegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
overtuigen, overreden, overhalen

62. Overtuigen — overreden — overhalen.

Iemand tot andere gedachten brengen.

Overreden wil zeggen: iemand door redeneering zoover brengen, dat hij het een of ander doet of toestaat, waarvan hij te voren niet wilde weten. Met kostte ons veel moeite hem te overreden, de benoeming van voorzitter aan te nemen.

Overhalen is niet zoo sterk als overreden; het onderstelt minder klemmende redeneering en duidt meer op goed gekozen woorden of verleidelijke voorstellen. Het wordt dus meer van alledaagsche zaken gebezigd en kan ook een ongunstige beteekenis hebben. Ik heb hem overgehaald nog een week zijn reis uit te stellen. Hij liet zich door de dieven spoedig overhalen het gestolene in zijn woning te verbergen.

Overtuigen ziet niet zoozeer op de daden van iemand, als wel op zijn meening, zijn inzicht. Het wil zeggen: iemand door grondige bewijzen brengen tot de erkenning, dat hetgeen wij zeggen, volkomen waar is. Het onderstelt meestal, dat wij zijn bedenkingen eerst moeten weerleggen, alvorens hij de waarheid onzer woorden wil aannemen. Ik heb hem eindelijk overtuigd, dat zijn levenswijze zijn gezondheid moet ondermijnen in plaats van die te bevorderen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bewegen, nopen, overhalen, gaande maken

BEWEGEN, NOPEN, OVERHALEN, GAANDE MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 348.

in hedendaagse spelling:
overtuigen, overreden, overhalen, bewegen, opwerken, aansporen, porren, prikkelen, drijven, opleiden, vervoeren, wegslepen, meeslepen, meelokken

OVERTUIGEN, OVERREDEN, OVERHALEN, BEWEGEN, OPWERKEN, AANSPOREN, PORREN, PRIKKELEN, DRIJVEN, OPLEIDEN, VERVOEREN, WEGSLEPEN, MEDESLEPEN, MEDELOKKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 400.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de trekker overhalen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0025 c