aansporen

als woordenboektrefwoord:

aansporen:
(spoorde aan, aangespoord), opwekken, aanzetten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aansporen (ww) :
opwekken, opjagen, aanmoedigen, prikkelen, drijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, opzwepen, aanvuren, opporren, voortdrijven, verhaasten, aanstoken, pramen, aanhitsen
aansporen (ww) :
oproepen, aanmoedigen, aandringen, manen, aanzetten, aanmanen, aanvuren, opporren
aansporen (ww) :
aandrijven
aansporen (ww) :
uitnodigen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
opwekken, oproepen, uitnodigen, aanmoedigen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, manen, aansporen, drijven, bewegen, aanjagen, aandrijven, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, ingeven, opstoken, aanmanen, opzwepen, jachten, pushen, opruien, aanvuren, opporren, nopen, aanporren, verhaasten, instigeren, aanstoken, pramen, aanhitsen
aanvuren (ww) :
opwekken, opjagen, aanmoedigen, prikkelen, aansporen, drijven, bezielen, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, opzwepen, opporren, voortdrijven, verhaasten, aanstoken, pramen, aanhitsen
aanmoedigen (ww) :
opwekken, bevorderen, inspireren, bemoedigen, toejuichen, prikkelen, aansporen, aanzetten, animeren, aandrijven, stimuleren, ophitsen, opzwepen, aanvuren, opporren, moed inspreken, aanhitsen
aanstoken (ww) :
opjagen, aanmoedigen, prikkelen, aansporen, drijven, stimuleren, ophitsen, opstoken, opzwepen, opruien, aanvuren, opporren, hitsen, voortdrijven, verhaasten, pramen, aanhitsen
prikkelen (ww) :
opwekken, aanmoedigen, opzetten, aansporen, oppeppen, motiveren, aanzetten, stimuleren, uitdagen, aanwakkeren, ophitsen, opstoken, opzwepen, opruien, aanvuren
stimuleren (ww) :
voeden, opwekken, aanmoedigen, bevorderen, inspireren, prikkelen, aansporen, motiveren, bezielen, aanzetten tot, aanwakkeren, pushen, opdrijven, opporren
aandrijven (ww) :
aanmoedigen, opzetten, aansporen, motiveren, drijven, bewegen, aanzetten, ophitsen, ingeven, zwepen, aanvuren, opporren, hitsen, aanhitsen
ingeven (ww) :
opgeven, inspireren, voorzeggen, instorten, aansporen, bezielen, aanzetten, influisteren, inboezemen, inblazen
bemoedigen (ww) :
opbeuren, aanmoedigen, aansporen, troosten, oppeppen, aanzetten, animeren, sterken, moed inspreken
oproepen (ww) :
opwekken, manen, aansporen, losmaken, aanzetten, teweegbrengen, aanmanen, aanvuren, instigeren
opwekken (ww) :
uitnodigen, oproepen, aanmoedigen, prikkelen, aansporen, stimuleren, aanwakkeren, aanvuren
aandrijven (ww) :
voortbewegen, aansporen, aanjagen, jakkeren, aanstuwen, voortstuwen, voortdrijven
uitnodigen (ww) :
uitlokken, opwekken, verleiden, aansporen, uitdagen, verlokken
nopen (ww) :
overreden, overhalen, aansporen, bewegen, aanzetten
porren (ww) :
aansporen, aanzetten, opjutten, opstoken, opporren
drijven (ww) :
manen, aansporen, aanjagen, aanmanen, pushen
pushen (ww) :
aansporen, stimuleren, opporren
aanmanen (ww) :
aansporen, aanzetten
aanwakkeren (ww) :
aansporen, aanblazen
aandringen (ww) :
aansporen

woordverbanden van ‘aansporen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Figuurlijke uitdrukkingen, waardoor de aandrang van buiten op iemand wordt aangeduid, om hem tot sneller of krachtiger handelen te bewegen. Aansporen en opwekken geven het algemeene begrip te kennen. Zij drukken de wijze, waarop de wil bewerkt wordt, niet uit. Het eerste onderstelt eene bestaande neiging tot handelen, terwijl bij het tweede de wil nog in rust gedacht wordt. Aanzetten drukt deze werking het zwakst uit, aandrijven sterker, aanhitsen is eigenlijk iemand fel op iets maken, zijne vurige begeerte aanwakkeren. Met aanvuren drukt dit het sterkst het grondbegrip uit: de paarden aanzetten, aandrijven; iemands ijver aanvuren. Tusschen iemand aanzetten en iemand tot iets aanzetten bestaat dit onderscheid, dat het eerste opwekking van den ijver, het laatste eene opwekking om iets bepaalds te verrichten, te kennen geeft. Met aanjagen, aanprikkelen, aanporren, aansporen vereenigt zich het denkbeeld van eene meer herhaalde aandrijving; aansporen wordt doorgaans in goeden zin gebruikt, en onderstelt, dat er reeds eenige neiging ten goede aanwezig is. Aanstoken wordt bijna uitsluitend in kwaden zin gebruikt: het vuur der tweedracht aanstoken; met een persoon tot voorwerp wordt het dikwijls, doch minder juist gebezigd: iemand tot verzet aanstoken; aanvuren daarentegen dient om den smeulenden ijver te doen ontsteken tot een blakenden gloed. Hetzelfde geldt van aanwakkeren. Aanprikkelen wordt bij voorkeur aangewend om eene werking op de eerzucht, den hartstocht, enz. aan te duiden. De toejuiching, welke hem ten deel viel, prikkelde hem aan om nieuwe eer te bejagen. Wordt aanzetten gebruik met tot of om te, doch tot iets anders dan het werk waartoe men verplicht is, dan krijgt het de beteekenis van aanstoken, doch met minder kracht. Aan opruien en opstoken is eigen de bijbeteekenis van door woorden opwekken tot kwaad doen. Bij opruien laat men in het midden of deze opwekking tot veel of weinig personen gericht is; opstoken onderstelt meer dat de opwekking in het geheim geschiedt en dientengevolge tot een beperkt aantal personen.

Tot een besluit of eene handeling brengen. Bij bewegen kan de tegenstand, dien wij te overwinnen hebben, gering zijn, bij aansporen en nopen (aanprikkelen) is hij dat nooit; evenmin bij aan zetten , dat meestal gebruikt wordt van eene aansporing ten kwade. Overhalen heeft in zekeren zin de sterkste beteekenis, want het onderstelt, dat men niet alleen iemand tot eene wilsbepaling moet brengen; maar dat er reeds eene wilsbepaling in tegenovergestelden geest heeft plaats gegrepen, waarop men hem moet bewegen om terug te komen. Bewegen, aansporen en overhalen geschieden meer door verstandelijke, nopen meer door zedelijke; drangredenen. Overreden is door wegsleepende redeneering, door welbespraaktheid, iemand overhalen iets te doen of na te laten. Door verleidelijke aanbiedingen werd Rennenberg bewogen (overgehaald) de zijde van Oranje te verlaten. Iemand aansporen tot deugd. Wat mij vooral noopte zijn verzoek in te willigen, was de herinnering aan den belangrijken dienst, dien hij mij in vroeger jaren bewezen had. De welsprekende abt wist vele edellieden te overreden aan den kruistocht deel te nemen. Zie onder aandrijven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 25:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 400:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aansporen
ontmoedigen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c