bemoedigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemoedigen (ww) :
opbeuren, aanmoedigen, aansporen, troosten, oppeppen, aanzetten, animeren, sterken, moed inspreken

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
opwekken, oproepen, uitnodigen, aanmoedigen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, manen, aansporen, drijven, bewegen, aanjagen, aandrijven, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, ingeven, opstoken, aanmanen, opzwepen, jachten, pushen, opruien, aanvuren, opporren, nopen, aanporren, verhaasten, instigeren, aanstoken, pramen, aanhitsen
aanmoedigen (ww) :
opwekken, bevorderen, inspireren, bemoedigen, toejuichen, prikkelen, aansporen, aanzetten, animeren, aandrijven, stimuleren, ophitsen, opzwepen, aanvuren, opporren, moed inspreken, aanhitsen
bevorderen (ww) :
bijdragen, aanmoedigen, bemoedigen, toejuichen, beschermen, behartigen, promoten, bespoedigen, stimuleren, begunstigen, pushen, bevoordelen, vooruithelpen, voorthelpen
opbeuren (ww) :
bemoedigen, opfleuren, troosten, opvrolijken, opkikkeren, verkwikken, opmonteren, vertroosten
animeren (ww) :
opwekken, aanmoedigen, inspireren, bemoedigen, bezielen, stimuleren
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, bemoedigen, toejuichen, moed geven
troosten (ww) :
opbeuren, bemoedigen, opmonteren
sterken (ww) :
bemoedigen

woordverbanden van ‘bemoedigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De beide eerste woorden geven te kennen dat er wel eenige moed aanwezig is, doch dat deze versterking behoeft; de drie laatste woorden beteekenen moed doen ontstaan, waar die in het geheel niet aanwezig is. Aanmoedigen veronderstelt, dat de aanwezig zijnde moed slechts eenige versterking behoeft; bemoedigen, dat de moed verlevendigd en opgewekt moet worden bij een persoon, die door ondervonden teleurstelling en nederlagen geheel ternedergeslagen is, en wien de moed dreigt te ontzinken. Van de drie laatste is moed geven de zwakste uitdrukking. Dit kan van zaken of gebeurtenissen gezegd worden, evenals moed inboezemen dat door daden of woorden kan geschieden. Moed inspreken wordt alleen van personen gezegd, en geschiedt door middel van woorden. Hij moedigde hem aan om op den ingeslagen weg voort te gaan. Bedrukte en terneergeslagen menschen moeten bemoedigd worden. Betere omstandigheden geven terstond wat moed. Met woord en daad boezemde hij zijn soldaten moed in, zoodat zij tot het uiterste volhardden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 46:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bemoedigen
ontmoedigen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c