bespoedigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen

woordverbanden van ‘bespoedigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bespoedigen, overhaasten, verhaasten

Bespoedigen — overhaasten — verhaasten. Meer voortgang aan iets geven. Bij bespoedigen wordt gedacht aan verhooging van de snelheid van den voortgang eener handeling, zonder echter de kans op goeden uitslag te verminderen. Bij overhaasten is dit laatste wel het geval. Daar haast het bijbegrip van overijling heeft, wordt overhaasten meestal in een kwaden zin gebruikt. Verhaasten staat in beteekenis ongeveer met bespoedigen gelijk, maar is sterker. Dit verhaastte des dwingelands val. Verhaast u maar niet; haastige spoed is zelden goed.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bespoedigen, verhaasten

BESPOEDIGEN, VERHAASTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 316.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c