moed geven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen

woordverbanden van ‘moed geven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, moed inboezemen, moed inspreken

Aanmoedigen — bemoedigen — moed geven — moed inboezemen — moed inspreken. De beide eerste woorden geven te kennen dat er wel eenige moed aanwezig is, doch dat deze versterking behoeft; de drie laatste woorden beteekenen moed doen ontstaan, waar die in het geheel niet aanwezig is. Aanmoedigen veronderstelt, dat de aanwezig zijnde moed slechts eenige versterking behoeft; bemoedigen, dat de moed verlevendigd en opgewekt moet worden bij een persoon, die door ondervonden teleurstelling en nederlagen geheel ternedergeslagen is, en wien de moed dreigt te ontzinken. Van de drie laatste is moed geven de zwakste uitdrukking. Dit kan van zaken of gebeurtenissen gezegd worden, evenals moed inboezemen dat door daden of woorden kan geschieden. Moed inspreken wordt alleen van personen gezegd, en geschiedt door middel van woorden. Hij moedigde hem aan om op den ingeslagen weg voort te gaan. Bedrukte en terneergeslagen menschen moeten bemoedigd worden. Betere omstandigheden geven terstond wat moed. Met woord en daad boezemde hij zijn soldaten moed in, zoodat zij tot het uiterste volhardden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanmoedigen, bemoedigen, moed inboezemen, moed geven

AANMOEDIGEN, BEMOEDIGEN, MOED INBOEZEMEN, MOED GEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 46.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
geven, moed

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.234.241.200.

debug info: 0.0095 nc