beraadslagen

als woordenboektrefwoord:

beraadslagen:
(beraadslaagd), gezamenlijk ernstig overleggen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraadslagen (ww) :
confereren, delibereren, overleggen, raadplegen, spreken, vergaderen, zich beraden

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
overleggen (ww) :
afspreken, bediscussiëren, bepraten, beraadslagen, bespreken, bomen, concerteren, confereren, overleg plegen, parlementeren, ruggespraak houden, vergaderen
raadplegen (ww) :
benaderen, beraadslagen, consulteren, in de arm nemen, overleggen met, te rade gaan bij, zich wenden tot
confereren (ww) :
beraadslagen, delibereren, overleggen, vergaderen
delibereren (ww) :
beraadslagen, overleggen, overwegen, redeneren

woordverbanden van ‘beraadslagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beraadslagen, te rade gaan, raadplegen

Eene zaak tot het voorwerp eener ernstige overdenking maken. Beraadslagen onderstelt, dat de zaak belangrijk is, en dat zij door verscheidene personen over en weer besproken wordt; men kan het dus omschrijven door: met elkander ernstig overdenken en overleggen. De Staten-Generaal beraadslagen over een wetsontwerp. Te rade gaan bij iemand is hem om raad vragen, van wien men goeden raad verwacht; derhalve raad vragen met het bepaalde plan om dienovereenkomstig te handelen; te rade gaan met iets wordt gezegd ten opzichte van het handelen overeenkomstig de omstandigheden. Te rade gaan bij een advocaat. Met zijne beurs te rade gaan. Raadplegen ziet meer op het vragen en eenvoudig aanhooren van den raad van een persoon, in wiens kunde en doorzicht men vertrouwen stelt. Een advocaat, een geneesheer raadplegen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 300:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c