vergaderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
potten, ophalen, vergaderen, sparen, samenbrengen, zoeken, opstapelen, inzamelen, collecteren, scharen, garen, innemen, rapen, ophopen, vergaren, sprokkelen, bijeenroepen, oppotten, opsparen, accumuleren, compileren, bijeengaren, bijeenrapen, opeenhopen, bijeenbrengen, collectioneren
overleggen (ww) :
bespreken, vergaderen, bomen, afspreken, overleg plegen, beraadslagen, bepraten, ruggespraak houden, confereren, parlementeren, bediscussiëren, concerteren
verenigen (ww) :
vergaderen, scharen, samenkomen, samensmelten, bijeenkomen, samengaan, samenkrimpen, verenen
beraadslagen (ww) :
vergaderen, overleggen, raadplegen, spreken, confereren, delibereren, zich beraden
lezen (ww) :
plukken, vergaderen, verzamelen, oogsten, rapen, vergaren, bijeengaren, bijeenrapen
confereren (ww) :
vergaderen, overleggen, beraadslagen, delibereren

woordverbanden van ‘vergaderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

vergaderen, verzamelen

In vergaderen ligt het denkbeeld van bijeenbrengen van zaken, die van dezelfde soort zijn; in verzamelen dat van dicht bij elkander of tot eene hoop brengen, bijeenbrengen van zaken, die elkander meer of minder gelijk zijn. Vaak heeft verzamelen de bijgedachte, dat het systematisch geschiedt en de verzamelde voorwerpen op eene bepaalde wijze gerangschikt worden. Men verzamelt oudheden, rariteiten, enz.; men verzamelt munten en penningen. Men vergadert zich schatten. In de meeste gevallen bestaat er geen onderscheid in beteekenis; wat het gebruik betreft, bestaat er dit verschil, dat verzamelen het meer gewone woord is.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

verzamelen, vergaderen, vergaren

Bijeenbrengen.

Vergaderen duidt op het bijeenbrengen of bijeenkomen van gelijksoortige zaken of personen, die bij elkander behooren, dus min of meer een eenheid vormen; verzamelen wordt gezegd van gelijk- of ongelijksoortige dingen, die men bijeenbrengt en niet een éénheid vormen. De gemeenteraad zal morgen vergaderen (de leden behooren bij elkander, om een eenheid te vormen). — Op de markt hadden zich vele menschen verzameld, om Uilenspiegel te zien vliegen. (Deze menschen behoorden niet bij elkander: er was oud en jong, rijk en arm, aanzienlijk en gering bijeen) . — Eindelijk ziet verzamelen soms vooral op het bijeenbrengen van wat verstrooid was. De veldheer wist zijn gevluchte manschappen weer tot een nieuwen aanval te verzamelen. Vergelijk nu: verzameling en vergadering.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 257:

verzamelen, vergaderen, vergaren

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c