omgaan met

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

hanteren (ww) :
verwerken, gebruiken, behandelen, bedienen, manipuleren, omgaan met, aanwenden, bezigen, manoeuvreren met
behandelen (ww) :
hanteren, gebruiken, toepassen, omgaan met, aanwenden, bezigen
behandelen (ww) :
benaderen, tegemoet treden, omgaan met, bejegenen
bejegenen (ww) :
behandelen, bedienen, tegemoet treden, omgaan met

woordverbanden van ‘omgaan met’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Omgang hebben met iemand, met iemand eene betrekking aanknoopen. Omgaan met iemand is de gewone uitdrukking, die zoowel in gunstigen als in ongunstigen zin wordt gebezigd. Hij ging om met allerlei slag van menschen. Zich bemoeien met iemand, wordt meestal in ontkennenden zin gebezigd, en geeft te kennen, dat men zich door dien omgang moeite en last op den hals haalt. Ik bemoei me niet met zulke individuën. Verkeeren met wordt thans bijna uitsluitend gebezigd van den omgang tusschen twee verloofden; zij verkeerde met een huzaar van 't 3e. Soms wordt het ook gebezigd met de bijgedachte dat de omgang met aanzienlijke personen plaats heeft; de meer algemeene beteekenis, die het vroeger had blijkens het rijmpje, Waar men mee verkeert, wordt men mee geëerd, heeft het nu vrij wel verloren. Het aanleggen met, zich afgeven met en zich inlaten met iemand worden altijd in ongunstigen zin gebezigd. Het aanleggen met iemand wil eigenl. zeggen zijne handelingen in overeenstemming brengen met die van een ander, dus gemeene zaak met hem maken, eene betrekking met hem aanknoopen. Wat doet ge het met dien speler en verkwister aan te leggen! Vaak wordt het in zeer ongunstigen zin van minnehandel gezegd: Hij legt het steeds aan met meisjes van slechte zeden. Zich afgeven met iemand wordt steeds in minachtenden zin gebezigd; het heeft het bijdenkbeeld, dat de persoon met wien men zich afgeeft, dus omgaat, zich bemoeit of eene handeling met hem begint, zulk eene gemeenzaamheid niet verdient. Zich met iemand inlaten is met iemand, die beneden ons staat, betrekkingen aanknoopen.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c