afmalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

schilderen (ww) :
uitbeelden, beschrijven, weergeven, afschilderen, afmalen

woordverbanden van ‘afmalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In eigenlijken zin beteekenen deze woorden in zichtbare trekken eene voorstelling geven van iets, dat bestaat. Afbeelden is in figuurlijken zin niet gebruikelijk, de andere woorden wel; zij geven dan te kennen dat men de voorstelling geeft door middel van woorden. Afbeelden drukt uit het zichtbaar voorstellen zoowel door eene teekening of schildering, als door een tastbaren vorm in steen, metaal of hout. Het onderscheid tusschen afmalen, af schetsen, afschilderen, aftcekenen en malen, schetsen, schilderen, teekenen is, dat de eerste meer op den voorgrond stellen het arbeiden naar een model, dat men voor oogen heeft, een streven om dit getrouw weer te geven, terwijl men de laatste woorden ook van scheppingen van de phantasie gebruikt. Zie bij malen en beschrijven.

In geschreven of gesproken woorden eene krachtige voorstelling van iets geven. Men kan een voorval verhalen (zie berichten) of beschrijven. Bij het verhaal deelt men de opeenvolging der gebeurtenissen, die samen het voorval uitmaken, mede. Bij de beschrijving verdiept men zich meer in de omstandigheden, die de gebeurtenissen vergezelden; waar het eene zaak of een persoon geldt, deelt men bij de beschrijving alles mede wat strekken kan om een duidelijk beeld van het beschrevene bij den hoorder of lezer te wekken; wil men te kennen geven dat de beschrijving een levendigen indruk op den hoorder maakt, dan kan men hiervoor schilderen of het eenigszins verouderde malen en afmalen gebruiken. Bij het eerste komen vooral juistheid en duidelijkheid, bij het tweede levendigheid, gloed en kracht in aanmerking.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 125:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0134 nc