afschetsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afbeelden, afmalen, afschetsen, afschilderen, aftekenen

Afbeelden — afmalen — afschetsen — afschilderen — afteekenen. In eigenlijken zin beteekenen deze woorden in zichtbare trekken eene voorstelling geven van iets, dat bestaat. Afbeelden is in figuurlijken zin niet gebruikelijk, de andere woorden wel; zij geven dan te kennen dat men de voorstelling geeft door middel van woorden. Afbeelden drukt uit het zichtbaar voorstellen zoowel door eene teekening of schildering, als door een tastbaren vorm in steen, metaal of hout. Het onderscheid tusschen afmalen, af schetsen, afschilderen, aftcekenen en malen, schetsen, schilderen, teekenen is, dat de eerste meer op den voorgrond stellen het arbeiden naar een model, dat men voor oogen heeft, een streven om dit getrouw weer te geven, terwijl men de laatste woorden ook van scheppingen van de phantasie gebruikt. Zie bij Malen en Beschrijven.

in hedendaagse spelling:
afschetsen, afschaduwen

Afschetsen — Afschaduwen. Eene voorstelling in omtrekken geven. Afschaduwen is zwakker dan afschetsen, en heeft het bepaalde bijdenkbeeld, dat de schets slechts eene zwakke, een flauwe voorstelling van het voorwerp of van de weergegeven gedachte geeft. In deze figuurlijke beteekenis wordt afschaduwen ook wederkeerig gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c