omschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omschrijven (ww) :
kenmerken, kenschetsen, parafraseren, preciseren, specificeren, uitduiden, voorstellen, weergeven
omschrijven (ww) :
afbakenen, afgrenzen, afpalen, afperken, begrenzen, demarqueren, omlijnen
omschrijven (ww) :
aanduiden, bepalen, beschrijven, definiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
kenmerken (ww) :
bestempelen, betitelen, karakteriseren, kenschetsen, kentekenen, kwalificeren, markeren, merken, omschrijven, onderscheiden, tekenen, typeren
weergeven (ww) :
afschilderen, konterfeiten, omschrijven, representeren, schetsen, symboliseren, uitbeelden, verzinnebeelden, voorstellen, weerspiegelen
aanduiden (ww) :
benoemen, betitelen, karakteriseren, kwalificeren, noemen, omschrijven, uitdrukken, vermelden, verwoorden
kenschetsen (ww) :
karakteriseren, kenmerken, kentekenen, kwalificeren, omschrijven, profileren, tekenen, typeren
preciseren (ww) :
omlijnen, omschrijven, verduidelijken, verhelderen
specificeren (ww) :
omschrijven, opsommen, uiteenzetten, uitsplitsen
definiëren (ww) :
begrenzen, bepalen, omschrijven
neerleggen (ww) :
omschrijven, vastleggen

woordverbanden van ‘omschrijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets volkomen verstaanbaar maken. Uiteenzetten en uitleggen drukken beide dit uit zonder meer; omschrijven is met de voorgaande slechts in zooverre synoniem dat het ditzelfde beoogt; het begrip is echter in zooverre beperkt, dat omschrijven verstaanbaar maken is dooide zaak in andere bewoordingen breeder of vollediger uit te drukken. Verklaren is niets anders, dan eene duistere zaak helder of duidelijk maken, zoodat men ze gemakkelijk doorzien en begrijpen kan. Verduidelijken is datgene, wat nog niet duidelijk genoeg is, in duidelijker bewoordingen verklaren. Uitleggen beteekent, door de deelen eener ingewikkelde zaak bloot te leggen, maken dat men de zaak gemakkelijk overzien en begrijpen kan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 11:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c