aanstippen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanstippen (ww) :
aankruisen, aanstrepen, merken
aanstippen (ww) :
opmerken, vermelden
aanstippen (ww) :
betten

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
opmerken (ww) :
aanstippen, te berde brengen, vaststellen, zeggen
aanroeren (ww) :
aansnijden, aanstippen, reppen, spreken over
aanraken (ww) :
aanroeren, aanstippen

woordverbanden van ‘aanstippen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanraken, aanroeren, aanstippen

Figuurlijk opgevat drukken zij uit dat iets terloops vermeld wordt. Aanroeren is meer opzettelijk iets in 't voorbijgaan vermelden, even gewag van iets maken. Aanraken wordt gebruikt, wanneer men met of zonder opzet iets terloops vermeldt, dat licht onaangenaamheid zou kunnen geven als het besproken werd. Het veronderstelt korter vermelding dan aanroeren, terwijl aanstippen nog korter is, en hierbij elke mogelijke uitweiding vermeden wordt. Bekende feiten behoeft men slechts even aan te stippen. Netelige kwesties raakt niemand gaarne aan. De twistpunten werden niet verder aangeroerd.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c