aanroeren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanroeren (ww) :
spreken over, aansnijden, aanstippen, reppen
aanroeren (ww) :
aanraken, beroeren

als synoniem van een ander trefwoord:

aanraken (ww) :
aanstoten, komen aan, zitten aan, betasten, beroeren, toucheren, aanroeren
aankomen (ww) :
opperen, toucheren, aanroeren, te berde brengen
reppen (ww) :
spreken, aanroeren, gewag maken
aanraken (ww) :
aanstippen, aanroeren

woordverbanden van ‘aanroeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De hand slaan aan de oppervlakte van iemand of van iets. Aan raken, aanroeren en aankomen beteekenen niets meer dan de hand aan iets brengen, hetwelk bij aanraken onwillekeurig kan geschieden, maar bij aanroeren niet. Aanroeren veronderstelt veelal het veroorzaken van eene beweging in het aangeroerde. Eene teedere snaar aanroeren. Betasten is van verschillende zijden al grijpende iets uitwendig aanroeren, met het doel om zich door den tastzin bekend te maken met het uitwendige. De blinde betastte het voorwerp om te weten wat hem gegeven was. Bevoelen beteekent hetzelfde maar verschilt in zoover soms van betasten, dat het meer gezegd wordt van het met de handen onderzoeken naar den inwendigen aard van iets.

aanraken, aanroeren, aanstippen

Figuurlijk opgevat drukken zij uit dat iets terloops vermeld wordt. Aanroeren is meer opzettelijk iets in 't voorbijgaan vermelden, even gewag van iets maken. Aanraken wordt gebruikt, wanneer men met of zonder opzet iets terloops vermeldt, dat licht onaangenaamheid zou kunnen geven als het besproken werd. Het veronderstelt korter vermelding dan aanroeren, terwijl aanstippen nog korter is, en hierbij elke mogelijke uitweiding vermeden wordt. Bekende feiten behoeft men slechts even aan te stippen. Netelige kwesties raakt niemand gaarne aan. De twistpunten werden niet verder aangeroerd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 47:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanroeren
afblijven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c