nadenken

als woordenboektrefwoord:

nadenken:
(nagedacht), scherp overwegen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
reflecteren, overleggen, afwegen, beschouwen, herkauwen, bedenken, bekijken, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, wegen, nadenken over, in beraad nemen, peinzen, bezinnen, beraden, bezien, overdenken, wikken, mijmeren, bepeinzen, met het idee spelen, considereren, overpeinzen
bedenken (ww) :
overwegen, overleggen, denken aan, in overweging nemen, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, heroverwegen, peinzen, overdenken, in ogenschouw nemen, in heroverweging nemen
overdenken (ww) :
overwegen, overleggen, beschouwen, nadenken, bezinnen, wikken en wegen, wikken, bepeinzen, zich beraden
overpeinzen (ww) :
overwegen, mediteren, beschouwen, piekeren, nadenken, overdenken, bepeinzen, bespiegelen
mijmeren (ww) :
reflecteren, nadenken, stilstaan, peinzen, bezinnen, beraden, reminisceren, bespiegelen
studeren (ww) :
overwegen, zinnen, nadenken, peinzen, zich verdiepen, theoretiseren
bezinnen (ww) :
reflecteren, nadenken, beraden, overdenken, overpeinzen
filosoferen (ww) :
denken, nadenken, peinzen, overdenken
denken (ww) :
overwegen, nadenken, malen, peinzen
gedachte (zn) :
reflectie, nadenken, geestelijke arbeid, denkwerk, bedenksel, hoofdwerk, overpeinzing, overdenking, hersenwerk, hersenarbeid, geestesarbeid
reflectie (zn) :
denken, nadenken, bezwaar, denkwerk, beschouwing, bezinning, overdenking

woordverbanden van ‘nadenken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Denken is elke werkzaamheid van het verstand. Gaat deze gepaard met sterke inspanning en daaruit voortvloeiende afgetrokkenheid, dan noemt men het peinzen; zinnen, dat op zich zelf minder in gebruik is, veronderstelt bovendien inspanning om zich het gedachte levendig en duidelijk voor te stellen. Terwijl denken, peinzen en zinnen altijd door middel van een voorzetsel met hun voorwerp moeten verbonden worden, hebben overleggen, bepeinzen, bezinnen en overpeinzen een direct voorwerp. Bij overleggen, dat eigenlijk beteekent eene zaak van alle kanten beschouwen, heeft men een bepaald doel op het oog; overpeinzen ziet meer op de inspanning bij het overleggen; bezinnen is gelijk-beteekenend met bedenken en met overleggen. Bezin u eens goed; bezint eer gij begint; een onbezonnen plan. Bedenken (over zich bedenken zie bij beraden) is alles, wat voor een plan noodig is, in onzen geest in gereedheid brengen. Alles wel bedacht, zal ik er liever van afzien. (Zie voor bedenken ook uitdenken). Nadenken is door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen. Doordenken is aanhoudend, met alle mogelijke scherping van het verstand over iets denken; doordenken wordt gebruikt ten opzichte van eene zaak, die aanmerkelijke diepte heeft, die moeielijkheden oplevert; men zegt hiervan ook diep denken. Overdenken is eene zaak in haren ganschen omvang tot voorwerp van het denken maken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 463:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 463:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 286:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c

[foutje]