beraden

als woordenboektrefwoord:

beraden:
bn. (-er, -st), bedachtzaam, bezonnen.
beraden:
(zich), (beried, beraden), overwegen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
reflecteren, overleggen, afwegen, beschouwen, herkauwen, bedenken, bekijken, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, wegen, nadenken over, in beraad nemen, peinzen, bezinnen, beraden, bezien, overdenken, wikken, mijmeren, bepeinzen, met het idee spelen, considereren, overpeinzen
nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen
reflecteren (ww) :
overwegen, mediteren, beschouwen, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, overdenken, mijmeren, bespiegelen
mijmeren (ww) :
reflecteren, nadenken, stilstaan, peinzen, bezinnen, beraden, reminisceren, bespiegelen
bezinnen (ww) :
reflecteren, nadenken, beraden, overdenken, overpeinzen
bedachtzaam (bn) :
kalm, rustig, verstandig, intelligent, voorzichtig, nadenkend, behoedzaam, denkend, beraden, weloverwogen, omzichtig, bezonnen, schrander, welberaden

woordverbanden van ‘beraden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden geven te kennen, dat iemand door met overleg te handelen, tracht te ontgaan wat hem schaden kan. Bedachtzaam, beraden en bezonnen is hij, die over hetgeen hij wenscht te ondernemen eerst behoorlijk nadenkt, die het voor en tegen wikt en weegt, en de beste wegen voor zijn doel kiest; beraden en meer nog bezonnen geven eene groote mate van voorzichtigheid in het nemen van een besluit te kennen; bedachtzaam veronderstelt langer overleg. Voorzichtigheid en behoedzaamheid zijn twee soorten van bedachtzaamheid. Voorzichtig is hij, die mogelijk nadeel vooruitziet en zoo handelt, dat hij kans heeft dit te ontgaan; behoedzaam, die in gevaarlijke omstandigheden zoo beleidvol te werk gaat, dat hij zich of anderen voor schade weet te behoeden, Voor zichtig en bedachtzaam worden zoowel van het overleggen en bedenken alvorens te handelen, als van de wijze van handelen gezegd; behoedzaam heeft alleen op de handeling betrekking. Omzichtig is hetzelfde als behoedzaam; alleen drukt het nog sterker de voorzorg van den behoedzame uit, om op te letten of alles rondom veilig is, of er niet van eenigen kant gevaar dreigt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 213:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beraden
onberaden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c