standvastig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

standvastig (bn):
bestendig, betrouwbaar, constant, duurzaam, flink, hardnekkig, kalm, onbezweken, onveranderlijk, onverstoorbaar, onverzettelijk, onwankelbaar, onwrikbaar, stabiel, sterk, trouw, vast, vastberaden, vasthoudend, volhardend, volstandig

als synoniem van een ander trefwoord:

vast (bn) :
bestendig, blijvend, compact, consistent, degelijk, duurzaam, fix, geconsolideerd, gevestigd, hecht, immobiel, levenslang, muurvast, onbeweeglijk, onroerend, onveranderlijk, onwankelbaar, permanent, regelmatig, schrap, solide, stabiel, standvastig, stationair, stevig, voorgoed, zeker, zelfverzekerd
hardnekkig (bn) :
aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig
bestendig (bn) :
aanhoudend, blijvend, constant, duurzaam, eeuwig, gestadig, hecht, houdbaar, onafgebroken, onveranderlijk, onwankelbaar, permanent, stabiel, standvastig, steeds, stilstaand, trouw, vast, voortdurend
strikt (bn) :
consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent
onwrikbaar (bn) :
ijzervast, muurvast, onbeweeglijk, onomstootbaar, onomstotelijk, onveranderlijk, onverzettelijk, onwankelbaar, paalvast, rotsvast, standvastig, vast
volhardend (bn) :
aanhoudend, blijvend, doortastend, hardnekkig, obstinaat, onbezweken, onvermoeibaar, onverzettelijk, onwankelbaar, standvastig, taai, vasthoudend
vastberaden (bn) :
beslist, besluitvaardig, gedecideerd, kloekmoedig, kordaat, onvermurwbaar, resoluut, standvastig, vastbesloten, verbeten, weloverwogen
duurzaam (bn) :
bestendig, betrouwbaar, degelijk, durabel, gedegen, hecht, houdbaar, proefhoudend, solide, stabiel, standvastig
flink (bn) :
dapper, doortastend, energiek, ferm, geducht, kordaat, krachtig, manhaftig, moedig, standvastig, sterk, stoer
trouw (bn) :
bestendig, fideel, gehecht, getrouw, loyaal, standvastig, toegedaan, toegewijd, trouwelijk, trouwhartig
kranig (bn) :
dapper, energiek, ferm, flink, knap, kordaat, manhaftig, manmoedig, standvastig, sterk, stoer, taai
constant (bn) :
altijddurend, bestendig, invariabel, levenslang, onveranderlijk, stabiel, standvastig, vast
sterk (bn) :
blijvend, durabel, duurzaam, hecht, massief, solide, standvastig, stevig, taai, vanjewelste
onwankelbaar (bn) :
onomstotelijk, onveranderlijk, onversaagd, onwrikbaar, rotsvast, standvastig, vast
vastbesloten (bn) :
beslist, gedecideerd, kordaat, onverbiddelijk, resoluut, standvastig, vastberaden
vasthoudend (bn) :
hardnekkig, onvermoeibaar, persistent, standvastig, verbeten, volhardend
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, flegmatiek, gelijkmoedig, standvastig
stabiel (bn) :
standvastig, stationair, vast, vaststaand
ongebroken (bn) :
standvastig, volhardend

woordverbanden van ‘standvastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In denzelfden toestand blijvend. Bestendig is hetgeen op dezelfde wijze blijft voortbestaan, wat dus niet gedurig verandert; duurzaam wat vermogen heeft om te blijven bestaan; onveranderlijk wat ook door oorzaken van buiten niet veranderd worden kan. Het weder kan bestendig zijn; een vrede kan duurzaam wezen; God is onveranderlijk. Hij bezit weinig bestendigheid beteekent: hij mist het vermogen om met het aangevangene voort te gaan, of bij zijne zaken te blijven. Vast is wat een sterken samenhang heeft, en dus weinig aan gevaar van verandering bloot staat. Een vast lichaam. Figuurlijk: eene vaste gezondheid, een vast karakter. Vastheid van karakter leidt tot standvastigheid, maar zij ontaardt in onverzettelijkheid, wanneer men aan zijne beginselen en meeningen blijft vasthouden tegen beter weten in. Onwrikbaar, onwankelaar en onverzettelijk, waarvan het laatste woord meestal eene ongunstige beteekenis heeft, worden in den regel overdrachtelijk gebezigd. Onwrikbaar duidt aan, dat iets door geene kracht van buiten kan bewogen of verzet worden. Het is sterker dan onverzettelijk. Dit veronderstelt slechts, dat iets niet verzet kan worden, terwijl onwrikbaar te kennen geeft dat iets zelfs niet door wrikken kan bewogen worden. Onwankelbaar ziet op vastheid van inhoud en goeden grondslag, waaruit de eigenschap ontstaat, dat iets door schokken niet in schommelende beweging kan gebracht worden.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Deze woorden geven te kennen, dat iets blijft bestaan, zooals het is.

Bestendig is alles, wat uit zijn aard niet verandert: bestendig weder (d.w.z. het blijft onafgebroken, zooals het is).

Duurzaam is alles, wat uit zijn aard niet ophoudt of wat lang duurt: het duurzame eikenhout; overdrachtelijk: een toestand, die door de wijze van ontstaan alle kans heeft om lang te duren: een duurzame vrede. (Bestendig ziet dus op het innerlijk vermogen om niet te veranderen, duurzaam wijst op de innerlijke eigenschap, dat iets niet ophouden, geen einde nemen zal.)

Onveranderlijk drukt uit, dat iets door invloeden van buiten niet veranderd kan worden: Gods besluiten zijn onveranderlijk (d.w.z. geen invloed buiten God kan er verandering in brengen).

Standvastig ziet uitsluitend op personen en duidt aan, dat iemand blijft standhouden niettegenstaande allerlei tegenwerking. Het wordt steeds in gunstigen zin gebruikt in tegenstelling met halsstarrig. Hoewel men den gezant met allerlei schoone beloften zocht tevreden te stellen, ja zelfs met straf dreigde, bleef hij standvastig aandringen op het voldoen aan zijn eisch.

Langdurig wijst aan, dat iets door invloeden van buiten lang duurt (dus meer toevallig) in tegenstelling met duurzaam, dat op een innerlijk vermogen wijst. Een langdurige oorlog. De onderlinge naijver tusschen de beide volken scheen geen duurzamen vrede te voorspellen. Eikenhout is duurzaam. — (Waarom niet: langdurig?)

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 321:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 361:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

standvastig
onstandvastig, wisselvallig

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c