streng

als woordenboektrefwoord:

streng:
v. (-en), gevlochten koord; riem ; bundel garen enz. strengetje, o. (-s).
streng:
bn. bw. (-er, -st), hard, gestreng ; hevig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

streng (bn):
consequent, gestreng, kras, overtuigd, rigide, rigoureus, scherp, stellig, stipt, straf, strak, strengelijk, strikt, traditioneel
streng (bn):
autoritair, bar, bars, draconisch, gevoelloos, hard, hardvochtig, meedogenloos, onverbiddelijk, wreed
streng (bn):
hard, koud
streng (zn):
band, bindgaren, bindtouw, draad, klit, koord, paktouw, pees, reep, snoer, touwtje, veter, vlecht

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
meedogenloos (bn) :
barbaars, genadeloos, gewetenloos, hard, hardvochtig, harteloos, keihard, koud, niets ontziend, onbarmhartig, onbewogen, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, onverbiddelijk, onvermurwbaar, spijkerhard, streng, vastberaden, wreed
onbuigzaam (bn) :
compromisloos, hardnekkig, hardvochtig, inflexibel, koppig, niet flexibel, onbuigbaar, ongevoelig, onhandelbaar, ontoegevend, onvermurwbaar, onverzettelijk, spijkerhard, star, steil, stijf, strak, streng, stug
onverbiddelijk (bn) :
bar, beslist, genadeloos, hard, hardvochtig, harteloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigbaar, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onvermurwbaar, onverzoenlijk, rigide, streng, vastberaden, vastbesloten
hardvochtig (bn) :
barbaars, genadeloos, gevoelloos, hard, harteloos, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigzaam, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onverbiddelijk, onvermurwbaar, streng, wreed
strikt (bn) :
consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent
stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
nors (bn) :
bars, bits, bokkig, boos, bruusk, chagrijnig, gemelijk, knorrig, kortaf, korzelig, misnoegd, onvriendelijk, ruw, snibbig, streng, stug, stuurs, wrevelig, zuur
star (bn) :
bekrompen, cataleptisch, conservatief, intolerant, onbeweeglijk, onbuigzaam, rigide, steil, stijf, strak, streng, vast, verstard
autoritair (bn) :
bazig, despotisch, dictatoriaal, eigenmachtig, heerszuchtig, niet-democratisch, ondemocratisch, streng, tiranniek
hard (bn) :
hardvochtig, koud, meedogenloos, onbewogen, ongevoelig, onverbiddelijk, ruw, smartelijk, spartaans, streng, wreed
gevoelloos (bn) :
genadeloos, hard, hardvochtig, harteloos, meedogenloos, onaandoenlijk, ongevoelig, streng
bars (bn) :
bruusk, grimmig, iezegrimmig, nors, onguur, onvriendelijk, ruw, streng, stuurs
vinnig (bn) :
bitter, fel, geducht, gemeen, hard, hevig, intens, scherp, snijdend, streng
consequent (bn) :
consistent, stelselmatig, streng, strikt, systematisch, voortdurend
strak (bn) :
doordringend, recht, rigide, star, stijf, straf, streng, stroef, stug
precies (bn) :
accuraat, nauwgezet, nauwkeurig, pront, stipt, streng
veeleisend (bn) :
kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng
stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng
rigide (bn) :
hard, onverbiddelijk, star, streng, strikt
rigoureus (bn) :
grondig, onverbiddelijk, streng, strikt
strak (bn) :
afgemeten, streng, terughoudend, strikt
orthodox (bn) :
rechtzinnig, streng, strenggelovig
kras (bn) :
bar, flink, krachtig, straf, streng
dogmatisch (bn) :
doctrinair, rechtlijnig, streng
consistent (bn) :
stelselmatig, streng, strikt
scherp (bn) :
nauwkeurig, streng, strikt
zwart (bn) :
dreigend, grimmig, streng
straf (bn) :
hardhandig, nors, streng
bar (bn) :
guur, hard, koud, streng
nauw (bw) :
bekrompen, precies, streng
draad (zn) :
fil, kabel, koord, lijn, snaar, snoer, streng, touw
koord (zn) :
band, draad, kabel, lijn, snoer, streng, touw
keihard (zn) :
compromisloos, onvermurwbaar, streng
pees (zn) :
draad, snoer, streng, vezel, zeen
draad (zn) :
garen, rijgdraad, streng
kabel (zn) :
streng, touw, tros

woordverbanden van ‘streng’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
eigenzelvig, stug, stuurs, nors, bars, straf, streng, ernstig, statig, deftig, bedaard, bezadigd, ingetogen, stemmig

EIGENZELVIG, STUG, STUURSCH, NORSCH, BARSCH, STRAF, STRENG, ERNSTIG, STATIG, DEFTIG, BEDAARD, BEZADIGD, INGETOGEN, STEMMIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 171.

in hedendaagse spelling:
hard, gestreng, streng

HARD, GESTRENG, STRENG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 234.

in hedendaagse spelling:
hard, streng, hardvochtig, bloeddorstig, wreed, gruwzaam, moorddadig, beulachtig, onmenselijk

HARD, STRENG, HARDVOCHTIG, BLOEDDORSTIG, WREED, GRUWZAAM, MOORDDADIG, BEULACHTIG, ONMENSCHELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 96.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

streng
coulant, mild, soepel, toegeeflijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0027 c