wreed

als woordenboektrefwoord:

wreed:
bn. bw. (wreder, -st), hardvochtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wreed (bn) :
hard, beestachtig, gemeen, ongevoelig, woest, gruwelijk, streng, onmenselijk, barbaars, bloeddorstig, pijnlijk, misdadig, meedogenloos, fel, sadistisch, onbarmhartig, moorddadig, hardvochtig, inhumaan, vinnig, tiranniek, smartelijk, wreedaardig, wredelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
slecht, smerig, geniepig, oneerlijk, min, akelig, laag, vuil, doortrapt, wreed, vals, schofterig, verachtelijk, boosaardig, verraderlijk, honds, vinnig, laaghartig, onedel, trouweloos, vilein, ploertig, vuig, kwetsend, ploerterig, schurkachtig, krenkend, laag-bij-de-gronds, snood, fielterig
meedogenloos (bn) :
hard, ongevoelig, onbewogen, streng, genadeloos, keihard, koud, vastberaden, barbaars, harteloos, wreed, gewetenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, ongenadig, hardvochtig, onvermurwbaar, spijkerhard, niets ontziend, onmeedogend
hardvochtig (bn) :
hard, gevoelloos, ongevoelig, streng, genadeloos, barbaars, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, onbuigzaam, ongenadig, onvermurwbaar, ontoegeeflijk, onmeedogend
gruwelijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, bloedstollend, akelig, wreed, afschuwelijk, angstaanjagend, vreselijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, afschuwwekkend, gruwzaam
onbewogen (bn) :
hard, ongevoelig, ijskoud, strak, koel, koud, emotieloos, koelbloedig, wreed, onverschillig, meedogenloos, onberoerd, afgestompt, onaangedaan, cool
woest (bn) :
verlaten, wild, onbewoond, barbaars, wreed, rauw, dierlijk, ongetemd, ruw, agressief, onbebouwd, verwilderd, onherbergzaam, ongecultiveerd
verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
hard (bn) :
ongevoelig, onbewogen, streng, koud, wreed, meedogenloos, ruw, spartaans, onverbiddelijk, hardvochtig, smartelijk
onbarmhartig (bn) :
ongevoelig, genadeloos, koud, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onverbiddelijk, ongenadig, onmeedogend
streng (bn) :
hard, bar, gevoelloos, wreed, meedogenloos, autoritair, onverbiddelijk, hardvochtig, bars, draconisch
moorddadig (bn) :
bloeddorstig, wreed, dodelijk, moordend, bloedig, verwoestend, levensgevaarlijk
onmenselijk (bn) :
beestachtig, barbaars, wreed, ontaard, inhumaan, onmeedogend
bloeddorstig (bn) :
beestachtig, onmenselijk, wreed, hardvochtig, wreedaardig
barbaars (bn) :
bar, onmenselijk, wreed, meedogenloos, ruw, hardvochtig
harteloos (bn) :
ongevoelig, wreed, meedogenloos, hardvochtig, cru
barbaars (bn) :
woest, wild, wreed, primitief, onbeschaafd, ruw
genadeloos (bn) :
keihard, wreed, meedogenloos, onverbiddelijk
gewelddadig (bn) :
beestachtig, bruut, wreed, agressief, violent
ruw (bn) :
hard, barbaars, wreed, gewelddadig, bruusk
pijnlijk (bn) :
wreed, kwetsend, pijnigend, krenkend
inhumaan (bn) :
onmenselijk, wreed, onmenslievend
misdadig (bn) :
wreed
beestachtig (bw) :
grof, bruut, onmenselijk, wreed, ruw
gaaf (tw) :
tof, snel, wreed, steengoed, te gek, lauw, kicken, cool, hartstikke leuk, keigoed, uit de kunst, retegoed

woordverbanden van ‘wreed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zonder deernis of medegevoel. Onbarmhartig, onmeedoogend en hardvochtig zijn enkel negatief, en geven niet meer te kennen dan eene ongevoeligheid voor het lijden van anderen. Het laatste sluit intusschen het menschelijk gevoel niet altijd buiten, en ziet dikwijls meer op het niet toonen van medelijden. Een heelmeester b.v., die zonder aandoening te verraden eene pijnlijke operatie verricht, wordt al licht hardvochtig genoemd. Onmeedoogend wordt weinig gebruikt, en is iets minder sterk dan onbarmhartig. Onmeedoogend voor het lot der armen. Onbarmhartig is b.v. de schuldeischer, die door baatzucht gedreven geen medelijden betoont met den wellicht buiten zijne schuld onvermogenden nalatigen betaler. Wreed onderstelt, dat men het lijden van anderen zelf veroorzaakt, of er zich in verlustigt. Barbaarsch is wreed gelijk de barbaren, de wilden; onmenschelijk wreeder zelfs dan een barbaar of eenig mensch, wreed in die mate, dat men alle menschelijk gevoel moet hebben uitgeschud. „Het Amsterdamsche canaille, dat eene rat met teer bestreek, die aanstak, en zich in den verschrikkelijken doodstrijd van het arme dier verlustigde, verdient den naam van onmenschelijk."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 204:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 96:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c