afgrijselijk

als woordenboektrefwoord:

afgrijselijk, afgrijslijk:
bn. bw. (-er, -st), afschuwelijk, ijselijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgrijselijk (bn):
afschuwelijk, gruwelijk, huiveringwekkend, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk
afgrijselijk (bn):
affreus, lelijk, monsterlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

afschuwelijk (bn) :
abominabel, afgrijselijk, afstotelijk, afstotend, afzichtelijk, akelig, belabberd, ellendig, enorm, erg, gruwelijk, horribel, ijselijk, ijzingwekkend, monsterlijk, stuitend, verfoeilijk, verschrikkelijk, verwerpelijk, vreselijk, walgelijk, weerzinwekkend
beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
lelijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, afstotelijk, afzichtelijk, gruwelijk, mismaakt, misvormd, onesthetisch, onfraai, onknap, onooglijk, wanstaltig, weerzinwekkend, mottig
gruwelijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, afschuwwekkend, akelig, angstaanjagend, bloedstollend, gruwzaam, huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk, vreselijk, wreed
verschrikkelijk (bn) :
afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, akelig, beestachtig, gruwelijk, ijselijk, schrikkelijk, schrikwekkend, vervaarlijk, wreed
hartverscheurend (bn) :
aangrijpend, afgrijselijk, dramatisch, hartbrekend, jammerlijk, navrant, schokkend, smartelijk, verschrikkelijk
ijselijk (bn) :
affreus, afgrijselijk, afschuwelijk, akelig, gruwelijk, horribel, ijzingwekkend, verschrikkelijk
afstotelijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, afstotend, akelig, lelijk, monsterlijk, walgelijk, weerzinwekkend
miserabel (bn) :
afgrijselijk, armzalig, bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, ellendig, jammerlijk, treurig
gruwzaam (bn) :
afgrijselijk, akelig, bloedstollend, gruwelijk, ijselijk, ijzingwekkend
schrikbarend (bn) :
afgrijselijk, angstwekkend, ijselijk, schrikaanjagend, verschrikkelijk
verfoeilijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, verachtelijk, weerzinwekkend
monsterlijk (bn) :
afgrijselijk, afschuwelijk, monstrueus, weerzinwekkend

woordverbanden van ‘afgrijselijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtelijk, akelig, gruwelijk, ijselijk, lelijk, naar, onuitstaanbaar, verschrikkelijk, vreselijk, walgelijk

Afgrijselijk — afschuwelijk — afzichtelijk — akelig — gruwelijk — ijselijk — leelijk — naar — onuitstaanbaar — verschrikkelijk — vreeselijk — walgelijk. Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afgrijselijk, afschuwelijk, afzichtig, gruwelijk, ijselijk, verschrikkelijk, vreselijk

AFGRIJSSELIJK, AFSCHUWELIJK, AFZIGTIG, GRUWELIJK, IJSSELIJK, VERSCHRIKKELIJK, VREESSELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 106.

in hedendaagse spelling:
verbrijzelend, verplettend, treffend, benauwend, prangend, knellend, kwellend, grievend, hartdoorborend, schrikbarend, verschrikkelijk, ijselijk, afgrijselijk, vreselijk, gevreesd, geducht, ontzaglijk

VERBRIJZELEND, VERPLETTEND, TREFFEND, BENAAUWEND, PRANGEND, KNELLEND, KWELLEND, GRIEVEND, HARTDOORBOREND, SCHRIKBAREND, VERSCHRIKKELIJK, IJSSELIJK, AFGRIJSSELIJK, VREESSELIJK, GEVREESD, GEDUCHT, ONTZAGGELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 202.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afgrijselijk
cool, eindeloos, enig, fantastisch, formidabel, gaaf, geweldig, grandioos, groots, kolossaal, magnifiek, prachtig, vet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c