nadenkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nadenkend (bn):
meditatief, peinzend
nadenkend (bn):
bedachtzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

bedachtzaam (bn) :
behoedzaam, beraden, bezonnen, denkend, intelligent, kalm, nadenkend, omzichtig, rustig, schrander, verstandig, voorzichtig, welberaden, weloverwogen
meditatief (bn) :
beschouwend, bespiegelend, contemplatief, nadenkend, peinzend

woordverbanden van ‘nadenkend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afgetrokken, in gedachten, nadenkend, peinzend, verstrooid

Afgetrokken — in gedachten — nadenkend — peinzend — verstrooid. Niet lettend op datgene, waarop men behoort opmerkzaam te zijn. Verstrooid duidt een niet geregeld denken aan, een dwalen met de gedachte over verschillende onderwerpen. Afgetrokken geeft te kennen, dat men geheel in zich zelf gekeerd is, niet denkt aan hetgeen in de onmiddellijke omgeving voorvalt, en niet de noodige aandacht heeft bij hetgeen men doet. In gedachten zijn is eveneens: zoozeer van een denkbeeld vervuld zijn, dat men de buitenwereld vergeet. Een leerling, die onder de les aan allerlei zaken denkt, is verstrooid; die met zijne eigene gedachten zoo vervuld is, dat hij niet weet wat er buiten hem omgaat, is afgetrokken of in gedachten. Waar op het in-gedachten-verzonken-zijn de nadruk gelegd wordt, is afgetrokken synoniem met nadenkend en peinzend. Bij peinzend staat het denken meer op den voorgrond; het duidt eene sterke inspanning van het denkvermogen aan, die tengevolge kan hebben dat men geheel in gedachten verzonken raakt. Nadenkend drukt alleen uit dat de denkvermogens ingespannen zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nadenkend
onnadenkend
zie ook:
nadenken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c