verstrooid

als woordenboektrefwoord:

verstrooid:
bn. (-er, -st), aan velerlei dingen zijn aandacht schenkend, niet oplettend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verstrooid (bn):
absent, afgetrokken, afwezig, distract, dromerig, duf, vergeetachtig
verstrooid (bn):
diffuus, verspreid

als synoniem van een ander trefwoord:

afwezig (bn) :
distract, dromerig, gedachteloos, onoplettend, verstrooid
diffuus (bn) :
verspreid, verstrooid
dromerig (bn) :
afwezig, verstrooid
wazig (bn) :
duf, verstrooid
absent (bn) :
verstrooid
afgetrokken (bn) :
verstrooid
sporadisch (bn) :
verstrooid

woordverbanden van ‘verstrooid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Niet lettend op datgene, waarop men behoort opmerkzaam te zijn. Verstrooid duidt een niet geregeld denken aan, een dwalen met de gedachte over verschillende onderwerpen. Afgetrokken geeft te kennen, dat men geheel in zich zelf gekeerd is, niet denkt aan hetgeen in de onmiddellijke omgeving voorvalt, en niet de noodige aandacht heeft bij hetgeen men doet. In gedachten zijn is eveneens: zoozeer van een denkbeeld vervuld zijn, dat men de buitenwereld vergeet. Een leerling, die onder de les aan allerlei zaken denkt, is verstrooid; die met zijne eigene gedachten zoo vervuld is, dat hij niet weet wat er buiten hem omgaat, is afgetrokken of in gedachten. Waar op het in-gedachten-verzonken-zijn de nadruk gelegd wordt, is afgetrokken synoniem met nadenkend en peinzend. Bij peinzend staat het denken meer op den voorgrond; het duidt eene sterke inspanning van het denkvermogen aan, die tengevolge kan hebben dat men geheel in gedachten verzonken raakt. Nadenkend drukt alleen uit dat de denkvermogens ingespannen zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 252:

verstrooid, in gedachten

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c