onbezonnen

als woordenboektrefwoord:

onbezonnen:
bn. bw. (-er, -st), ondoordacht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld

als synoniem van een ander trefwoord:

dom (bn) :
simpel, stom, onverstandig, suf, onzinnig, kortzichtig, onnozel, onwetend, onbenullig, onbezonnen, stompzinnig, hardleers, stupide, ezelachtig, geesteloos, verstandeloos, bête, uilig
roekeloos (bn) :
lichtzinnig, overmoedig, baldadig, zorgeloos, onbezonnen, onbesuisd, onstuimig, lichtvaardig, doldriest, onberaden, driest, waaghalzig, vermetel
lichtzinnig (bn) :
luchtig, losbandig, licht, onbezonnen, luchthartig, lichtvaardig, frivool, liederlijk, bandeloos, loszinnig, onverantwoordelijk, lunatiek, wuft
onverstandig (bn) :
onredelijk, dwaas, onwijs, dom, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onberaden, onoordeelkundig, onberedeneerd, baardeloos
lichtvaardig (bn) :
losbandig, los, lichtzinnig, vluchtig, roekeloos, onbezonnen, luchthartig, onberaden, onbedachtzaam, ijdellijk
achteloos (bn) :
slordig, onverschillig, onzorgvuldig, onoplettend, onbezonnen, onnauwkeurig, nalatig, onachtzaam
onbedachtzaam (bn) :
roekeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden
overijld (bn) :
haastig, gehaast, overhaast, voorbarig, onbezonnen, ondoordacht, onbesuisd, overhaastig
onvoorzichtig (bn) :
roekeloos, hardhandig, onbezonnen, achteloos, onberaden, vermetel, onbedachtzaam
lichtvaardig (bn) :
klakkeloos, onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, gedachteloos, onberaden
heetgebakerd (bn) :
ongeduldig, driftig, prikkelbaar, vurig, onbeheerst, onbezonnen
woest (bn) :
uitgelaten, fel, onbezonnen, ondoordacht, onbesuisd, onstuimig
dol (bn) :
onverantwoord, onbezonnen, onbesuisd, driest
heethoofdig (bn) :
driftig, onbezonnen, onbesuisd, onstuimig
slordig (bw) :
schaamteloos, onzorgvuldig, onbezonnen, loszinnig

woordverbanden van ‘onbezonnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze worden gezegd van alles, wat niet overwogen is en niet van rijp doordenken getuigt. Onberaden en onbedachtzaam zien er meer op, dat de daden het uitvloeisel zijn van te weinig overleg of nadenken; terwijl onbekookt en ondoordacht voornamelijk van het laatste gezegd worden, drukt onbezonnen meer het ondoordachte uit, dat het gevolg van hartstocht is. Onbekookt heeft de beteekenis van oppervlakkig en in de hoogste mate ondoordacht. Onbekookte vragen en opmerkingen. Een onbekookt plan; een onberaden stap; onbedachtzame overijling; onbezonnen ijver; een onbezonnen daad. Zie ook onbezonnen.

De drie eerste woorden geven te kennen, dat men met te weinig nadenken en overleg handelt of pleegt te handelen, meestal ten gevolge van jeugd en onervarenheid. Onbezonnen zegt men meer ten opzichte van eene bepaalde handeling, terwijl onbedachtheid en onbedachtzaamheid meer van blijvenden aard zijn. De lichtzinnige denkt niet ernstig over de gevolgen zijner daden (zie lichtvaardig). Wie roekeloos is weet dat er gevaar dreigt, doch noch over de gevolgen, noch over de daad zelve heeft hij met genoegzame zorgvuldigheid nagedacht. Men mag zoo onbezonnen niet alles in eens op het spel zetten. Een onbedacht jongeling, een onbedachtzaam man. „Floris! herhaalde Petronella, hem in hare armen sluitende, „was het wel van u gehandeld uw leven dus roekeloos te wagen." Vermijd den omgang met lichtzinnige jongelieden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 26:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 181:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbezonnen
bezonnen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c