onbezonnen

als woordenboektrefwoord:

onbezonnen:
bn. bw. (-er, -st), ondoordacht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbezonnen (bn):
achteloos, dolzinnig, dom, gedachteloos, lichtvaardig, lichtzinnig, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbedachtzaam, onberaden, onbesuisd, ondoordacht, onnadenkend, onstuimig, onvoorzichtig, onzorgvuldig, overijld, roekeloos, slordig, woest

als synoniem van een ander trefwoord:

dom (bn) :
bête, ezelachtig, geesteloos, hardleers, kortzichtig, onbenullig, onbezonnen, onnozel, onverstandig, onwetend, onzinnig, simpel, stom, stompzinnig, stupide, suf, uilig, verstandeloos
roekeloos (bn) :
baldadig, doldriest, driest, lichtvaardig, lichtzinnig, onberaden, onbesuisd, onbezonnen, onstuimig, overmoedig, vermetel, waaghalzig, zorgeloos
lichtzinnig (bn) :
bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
onverstandig (bn) :
baardeloos, dom, dwaas, onberaden, onberedeneerd, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onoordeelkundig, onredelijk, onwijs
lichtvaardig (bn) :
ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig
achteloos (bn) :
nalatig, onachtzaam, onbezonnen, onnauwkeurig, onoplettend, onverschillig, onzorgvuldig, slordig
onbedachtzaam (bn) :
gedachteloos, lichtvaardig, onberaden, onbezonnen, onnadenkend, onvoorzichtig, roekeloos
overijld (bn) :
gehaast, haastig, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, overhaast, overhaastig, voorbarig
onvoorzichtig (bn) :
achteloos, hardhandig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vermetel
lichtvaardig (bn) :
gedachteloos, klakkeloos, onberaden, onbezonnen, ondoordacht, onvoorzichtig
heetgebakerd (bn) :
driftig, onbeheerst, onbezonnen, ongeduldig, prikkelbaar, vurig
woest (bn) :
fel, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, onstuimig, uitgelaten
dol (bn) :
driest, onbesuisd, onbezonnen, onverantwoord
heethoofdig (bn) :
driftig, onbesuisd, onbezonnen, onstuimig
slordig (bw) :
loszinnig, onbezonnen, onzorgvuldig, schaamteloos

woordverbanden van ‘onbezonnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
onbekookt, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, ondoordacht

Onbekookt — onbedachtzaam — onberaden — onbezonnen — ondoordacht. Deze worden gezegd van alles, wat niet overwogen is en niet van rijp doordenken getuigt. Onberaden en onbedachtzaam zien er meer op, dat de daden het uitvloeisel zijn van te weinig overleg of nadenken; terwijl onbekookt en ondoordacht voornamelijk van het laatste gezegd worden, drukt onbezonnen meer het ondoordachte uit, dat het gevolg van hartstocht is. Onbekookt heeft de beteekenis van oppervlakkig en in de hoogste mate ondoordacht. Onbekookte vragen en opmerkingen. Een onbekookt plan; een onberaden stap; onbedachtzame overijling; onbezonnen ijver; een onbezonnen daad. Zie ook Onbezonnen.

in hedendaagse spelling:
onbezonnen, onbedacht, onbedachtzaam, lichtzinnig, roekeloos

Onbezonnen — onbedacht — onbedachtzaam — lichtzinnig — roekeloos. De drie eerste woorden geven te kennen, dat men met te weinig nadenken en overleg handelt of pleegt te handelen, meestal ten gevolge van jeugd en onervarenheid. Onbezonnen zegt men meer ten opzichte van eene bepaalde handeling, terwijl onbedachtheid en onbedachtzaamheid meer van blijvenden aard zijn. De lichtzinnige denkt niet ernstig over de gevolgen zijner daden (zie lichtvaardig). Wie roekeloos is weet dat er gevaar dreigt, doch noch over de gevolgen, noch over de daad zelve heeft hij met genoegzame zorgvuldigheid nagedacht. Men mag zoo onbezonnen niet alles in eens op het spel zetten. Een onbedacht jongeling, een onbedachtzaam man. „Floris! herhaalde Petronella, hem in hare armen sluitende, „was het wel van u gehandeld uw leven dus roekeloos te wagen." Vermijd den omgang met lichtzinnige jongelieden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onberaden, onbezonnen, onbedacht, onbedachtzaam, lichtzinnig, wuft

ONBERADEN, ONBEZONNEN, ONBEDACHT, ONBEDACHTZAAM, LIGTZINNIG, WUFT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 26.

in hedendaagse spelling:
onvoorzichtig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, overmoedig, stout, onbesuisd, lichtvaardig, lichthartig, lichtzinnig, los, wuft, wispelturig

ONVOORZICHTIG, ONBEDACHTZAAM, ONBERADEN, ONBEZONNEN, ROEKELOOS, OVERMOEDIG, STOUT, ONBESUISD, LIGTVAARDIG, LIGTHARTIG, LIGTZINNIG, LOS, WUFT, WISPELTURIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 181.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbezonnen
bezonnen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c