haastig

als woordenboektrefwoord:

haastig:
bn. bw. (-er, -st), haast hebbende, spoedig ; overijld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

haastig (bn) :
vlug, gehaast, rap, ongeduldig, spoedig, snel, gejaagd, jachtig, holderdebolder, schielijk, ijlings, inderhaast, overijld, vierklauwens

als synoniem van een ander trefwoord:

snel (bn) :
haastig, hard, vlug, wakker, rap, ras, spoedig, vluchtig, gauw, vlot, direct, rad, jachtig, rats, schielijk, gezwind, ijlings, als de bliksem, fast, scheetsgewijs, presto
overhaast (bn) :
vliegensvlug, haastig, hals over kop, voorbarig, onstuimig, overhaastig, in allerijl, inderhaast, overijld
gejaagd (bn) :
nerveus, haastig, ongeduldig, verhit, zenuwachtig, koortsachtig, onrustig, jachtig, ongedurig
overijld (bn) :
haastig, gehaast, overhaast, voorbarig, onbezonnen, ondoordacht, onbesuisd, overhaastig
koortsachtig (bn) :
nerveus, haastig, opgewonden, gejaagd, onrustig, hectisch, jachtig, verwoed, koortsig
rap (bn) :
vlug, haastig, spoedig, gauw, snel, rad, snelvoetig, als de bliksem
spoedig (bn) :
haastig, vlug, rap, ras, snel, vlot, rad, gezwind, fluks
vluchtig (bn) :
haastig, los, kort, snel, oppervlakkig, terloops
vlug (bn) :
haastig, snel, voortvarend, vlot, jachtig
schielijk (bn) :
vlug, haastig, snel, onverwijld
halsoverkop (bw) :
haastig, overhaast, onbesuisd, onstuimig, holderdebolder, in allerijl
fluks (bw) :
vlug, haastig, spoedig, snel, dadelijk, effe

woordverbanden van ‘haastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bijvoegel. naamw. en bijwoorden, die de snelheid, waarmede eene handeling geschiedt, aanduiden. Snel, dat oorspronkelijk eene algemeener beteekenis had, beteekent eigenlijk krachtig van beweging, voortvarend. Vlug duidt groote snelheid aan, en is dus sterker dan snel; bovendien duidt het een luchtig aanraken der oppervlakte aan. Gezwind is wat zich krachtig voortbeweegt, en in korten tijd een afstand aflegt. Het is sterker dan snel en mist de laatstgenoemde eigenaardigheid van vlug. Met gezwinde pas. Met vluggen tred. Ras wordt gezegd van eene vlugge, eenigszins onverwachte beweging; hierdoor kan aan ras de bijgedachte van ondoordacht eigen zijn. Haastig is wel vlug, doch in een slechten zin, want meest wordt het gebruikt voor te vlug, dus vluchtig of ondoordacht. Driftig is elke beweging, die met drift of hartstocht geschiedt. Haastiglijk, hetzelfde als haastig, wordt alleen in deftigen stijl gebruikt. Daar ijle eigenlijk snelle gang is, beteekent in allerijl hetzelfde als met gang, dus met eene snelle beweging, terwijl schielijk, uit schierlijke ontstaan, niets anders dan snel of vlug beteekent. Ijlings, dat in de spreektaal nooit gehoord wordt, beteekent 't zelfde als in allerijl.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 55:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 115:

driftig, haastig, schielijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

haastig
langzaam

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c