Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


haastig

als woordenboektrefwoord:

haastig:
bn. bw. (-er, -st), haast hebbende, spoedig ; overijld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

haastig (bn):
gehaast, gejaagd, holderdebolder, ijlings, inderhaast, jachtig, ongeduldig, overijld, rap, schielijk, snel, spoedig, vierklauwens, vlug

als synoniem van een ander trefwoord:

snel (bn) :
als de bliksem, direct, fast, gauw, gezwind, haastig, hard, ijlings, jachtig, presto, rad, rap, ras, rats, scheetsgewijs, schielijk, spoedig, vlot, vlot, vluchtig, vlug, wakker
overhaast (bn) :
haastig, hals over kop, in allerijl, inderhaast, onstuimig, overhaastig, overijld, vliegensvlug, voorbarig
gejaagd (bn) :
haastig, jachtig, koortsachtig, nerveus, ongeduldig, ongedurig, onrustig, verhit, zenuwachtig
overijld (bn) :
gehaast, haastig, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, overhaast, overhaastig, voorbarig
koortsachtig (bn) :
gejaagd, haastig, hectisch, jachtig, koortsig, nerveus, onrustig, opgewonden, verwoed
rap (bn) :
als de bliksem, gauw, haastig, rad, snel, snelvoetig, spoedig, vlug
spoedig (bn) :
fluks, gezwind, haastig, rad, rap, ras, snel, vlot, vlug
vluchtig (bn) :
haastig, kort, los, oppervlakkig, snel, terloops
vlug (bn) :
haastig, jachtig, vlot, voortvarend, snel
schielijk (bn) :
haastig, onverwijld, snel, vlug
halsoverkop (bw) :
haastig, holderdebolder, in allerijl, onbesuisd, onstuimig, overhaast
fluks (bw) :
dadelijk, effe, haastig, snel, spoedig, vlug

woordverbanden van ‘haastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
haastig, haastiglijk, driftig, fluks, gezwind, ijlings, in allerijl, overhaast, ras, schielijk, snel, spoedig, vlug

Haastighaastiglijk — driftig — fluks — gezwind — ijlings — in allerijl — overhaast — ras — schielijk — snel — spoedig — vlug. Bijvoegel. naamw. en bijwoorden, die de snelheid, waarmede eene handeling geschiedt, aanduiden. Snel, dat oorspronkelijk eene algemeener beteekenis had, beteekent eigenlijk krachtig van beweging, voortvarend. Vlug duidt groote snelheid aan, en is dus sterker dan snel; bovendien duidt het een luchtig aanraken der oppervlakte aan. Gezwind is wat zich krachtig voortbeweegt, en in korten tijd een afstand aflegt. Het is sterker dan snel en mist de laatstgenoemde eigenaardigheid van vlug. Met gezwinde pas. Met vluggen tred. Ras wordt gezegd van eene vlugge, eenigszins onverwachte beweging; hierdoor kan aan ras de bijgedachte van ondoordacht eigen zijn. Haastig is wel vlug, doch in een slechten zin, want meest wordt het gebruikt voor te vlug, dus vluchtig of ondoordacht. Driftig is elke beweging, die met drift of hartstocht geschiedt. Haastiglijk, hetzelfde als haastig, wordt alleen in deftigen stijl gebruikt. Daar ijle eigenlijk snelle gang is, beteekent in allerijl hetzelfde als met gang, dus met eene snelle beweging, terwijl schielijk, uit schierlijke ontstaan, niets anders dan snel of vlug beteekent. Ijlings, dat in de spreektaal nooit gehoord wordt, beteekent 't zelfde als in allerijl.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanstonds, dadelijk, straks, terstond, ras, plotseling, eensklaps, schielijk, fluks, gezwind, dra, weldra, snellijk, ijlings, spoedig, haastig, ogenblikkelijk

AANSTONDS, DADELIJK, STRAKS, TERSTOND, RAS, PLOTSELING, EENSKLAPS, SCHIELIJK, FLUKS, GEZWIND, DRA, WELDRA, SNELLIJK, IJLINGS, SPOEDIG, HAASTIG, OOGENBLIKKELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 55.

in hedendaagse spelling:
driftig, haastig, schielijk

DRIFTIG, HAASTIG, SCHIELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 115.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

haastig
langzaam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0049 c