ogenblikkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ogenblikkelijk (bw) :
dadelijk, onmiddellijk, aanstonds, terstond, onverwijld
ogenblikkelijk (bw) :
kortstondig

als synoniem van een ander trefwoord:

kortstondig (bn) :
voorbijgaand, vluchtig, momenteel, kort, ogenblikkelijk, vergankelijk, efemeer
subiet (bw) :
opeens, op slag, heel gauw, meteen, dadelijk, direct, plotseling, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, terstond, onverlet, eensklaps, onverwijld, stante pede, seffens
meteen (bw) :
direct, dadelijk, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, pal, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverlet, onverwijld, stante pede, seffens
direct (bw) :
gauw, meteen, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, aanstonds, terstond, subiet, onverwijld, spoorslags, stante pede, linea recta
onmiddellijk (bw) :
meteen, op staande voet, direct, dadelijk, zo, rechtstreeks, ogenblikkelijk, terstond, subiet, onverwijld, stante pede, seffens
terstond (bw) :
meteen, direct, dadelijk, gelijk, met spoed, onmiddellijk, ogenblikkelijk, subiet, à la minute, stante pede, staandevoets
dadelijk (bw) :
op slag, meteen, direct, gelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, aanstonds, terstond, subiet, stante pede
onverwijld (bw) :
zonder uitstel, meteen, direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, acuut, terstond, subiet
gelijk (bw) :
meteen, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, terstond, subiet, onverwijld, stante pede
à la minute (bw) :
meteen, direct, onmiddellijk, ogenblikkelijk, terstond, subiet, onverwijld, stante pede
aanstonds (bw) :
direct, dadelijk, onmiddellijk, ogenblikkelijk, onverlet, flus

woordverbanden van ‘ogenblikkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Al deze woorden geven te kennen, dat eene of andere gebeurtenis van een gegeven tijdpunt óf door nagenoeg geen, óf slechts door een betrekkelijk kort tijdsverloop gescheiden is. Aanstonds, dadelijk, straks, terstond, zóó, onmiddellijk, onverwijld, oogen blikkelijk, op staanden voet duiden het kortste tijdsverloop aan, en veronderstellen, dat het bedoelde werkelijk zal of moet plaats hebben; aanstonds en nog meer terstond beteekenen op dit eigen oogenblik; straks wijst op eenige, ofschoon geringe, tusschenruimte. Dadelijk en op staanden voet komen het meest met terstond overeen, maar zijn gemeenzamer en, vooral het laatste, gebiedender. Dezelfde kracht als terstond hebben ook onverwijld (dat meer in hoogeren stijl voorkomt), onmiddellijk, oogenblikkelijk. Onverwijld geeft te kennen, dat er geen nitstel plaatsheeft, onmiddellijk dat er niets tusschen beide geschiedt, oogenblikkelijk, dat de zaak op hetzelfde oogenblik voorvalt. Zóó geeft te kennen, dat iets geschieden zal onmiddellijk na den afloop van iets anders, dat nu geschiedt, doch dat nog maar kort duren zal. Binnenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang, dra, aldra, haast, welhaast en ras duiden een langer tijdsverloop aan, maar dat toch altijd betrekkelijk kort blijft. In de spreektaal worden alleen de vier eerste gebruikt. Gauw is hetzelfde als spoedig, doch minder deftig. Binnenkort duidt een korter tijdsverloop aan dan weldra, en het laatste weer een korter dan spoedig en eerlang. Dra en aldra beteekenen hetzelfde als weldra, doch worden minder gebruikt. Haast, welhaast en ras zijn dichterlijke synoniemen van spoedig. In een ommezien geeft te kennen, dat er als 't ware niet meer tijd voor iets noodig is, dan voor het ontwenden van het hoofd. In een ommezientje ben ik bij u.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 55:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ogenblikkelijk
aanstonds, dadelijk, straks, zo

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0093 c