wuft

als woordenboektrefwoord:

wuft:
bn. bw. (-er, -st), veranderlijk, wispelturig; lichtzinnig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wuft (bn):
frivool, lichtzinnig, luchthartig, oppervlakkig
wuft (bn):
ongestadig, veranderlijk, wispelturig

als synoniem van een ander trefwoord:

lichtzinnig (bn) :
bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
oppervlakkig (bn) :
cosmetisch, los, losjes, luchtig, nietszeggend, primair, terloops, vaag, vluchtig, wuft, zonder diepgang
ongestadig (bn) :
grillig, onbestendig, ongedurig, veranderend, veranderlijk, vlinderachtig, wankel, wispelturig, wuft
frivool (bn) :
lichtzinnig, loszinnig, luchthartig, mondain, ondoordacht, werelds, wuft
werelds (bn) :
ijdel, wuft, zinnelijk

woordverbanden van ‘wuft’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
wispelturig, wuft

Wispelturig — wuft. Beide woorden zien op veranderlijkheid van den geest. Wispelturig heeft echter meer het onbestendige op het oog, wuft meer het lichtzinnige. De wispelturige verandert telkens; de wufte beweegt zich licht en gemakkelijk en bekommert zich niet om de gevolgen. De

wispelturigheid van den knaap belet hem om vooruit te komen; nu eens houdt hij zich hiermede bezig, dan daarmede. Zijne wuftheid maakt, dat hij niets kent van al datgene, waarmede hij zich bezig gehouden heeft. De wufte zinnen der onbedachte jeugd. Het wufte volk.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onberaden, onbezonnen, onbedacht, onbedachtzaam, lichtzinnig, wuft

ONBERADEN, ONBEZONNEN, ONBEDACHT, ONBEDACHTZAAM, LIGTZINNIG, WUFT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 26.

in hedendaagse spelling:
onvoorzichtig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, overmoedig, stout, onbesuisd, lichtvaardig, lichthartig, lichtzinnig, los, wuft, wispelturig

ONVOORZICHTIG, ONBEDACHTZAAM, ONBERADEN, ONBEZONNEN, ROEKELOOS, OVERMOEDIG, STOUT, ONBESUISD, LIGTVAARDIG, LIGTHARTIG, LIGTZINNIG, LOS, WUFT, WISPELTURIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 181.

in hedendaagse spelling:
wispelturig, wuft

WISPELTURIG, WUFT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 356.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c