peinzen

als woordenboektrefwoord:

peinzen:
(peinsde, gepeinsd), overdenken ; nadenken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overwegen (ww) :
reflecteren, overleggen, afwegen, beschouwen, herkauwen, bedenken, bekijken, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, wegen, nadenken over, in beraad nemen, peinzen, bezinnen, beraden, bezien, overdenken, wikken, mijmeren, bepeinzen, met het idee spelen, considereren, overpeinzen
nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen
bedenken (ww) :
overwegen, overleggen, denken aan, in overweging nemen, nadenken, nagaan, in aanmerking nemen, heroverwegen, peinzen, overdenken, in ogenschouw nemen, in heroverweging nemen
dubben (ww) :
twijfelen, afwegen, aarzelen, piekeren, peinzen, wikken, weifelen, overpeinzen, overdubben, in dubio zitten, in dubio verkeren, in dubio staan
reflecteren (ww) :
overwegen, mediteren, beschouwen, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, overdenken, mijmeren, bespiegelen
menen (ww) :
denken, vinden, vermoeden, van mening zijn, veronderstellen, achten, geloven, oordelen, peinzen
mijmeren (ww) :
reflecteren, nadenken, stilstaan, peinzen, bezinnen, beraden, reminisceren, bespiegelen
studeren (ww) :
overwegen, zinnen, nadenken, peinzen, zich verdiepen, theoretiseren
piekeren (ww) :
mieren, peinzen, tobben, kniezen, dubben, inzitten, prakkiseren
tobben (ww) :
piekeren, peinzen, kniezen, inzitten over
filosoferen (ww) :
denken, nadenken, peinzen, overdenken
denken (ww) :
overwegen, nadenken, malen, peinzen
zinnen (ww) :
peinzen, beramen
piekeren (ww) :
denken, peinzen
broeden (ww) :
peinzen

woordverbanden van ‘peinzen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Denken is elke werkzaamheid van het verstand. Gaat deze gepaard met sterke inspanning en daaruit voortvloeiende afgetrokkenheid, dan noemt men het peinzen; zinnen, dat op zich zelf minder in gebruik is, veronderstelt bovendien inspanning om zich het gedachte levendig en duidelijk voor te stellen. Terwijl denken, peinzen en zinnen altijd door middel van een voorzetsel met hun voorwerp moeten verbonden worden, hebben overleggen, bepeinzen, bezinnen en overpeinzen een direct voorwerp. Bij overleggen, dat eigenlijk beteekent eene zaak van alle kanten beschouwen, heeft men een bepaald doel op het oog; overpeinzen ziet meer op de inspanning bij het overleggen; bezinnen is gelijk-beteekenend met bedenken en met overleggen. Bezin u eens goed; bezint eer gij begint; een onbezonnen plan. Bedenken (over zich bedenken zie bij beraden) is alles, wat voor een plan noodig is, in onzen geest in gereedheid brengen. Alles wel bedacht, zal ik er liever van afzien. (Zie voor bedenken ook uitdenken). Nadenken is door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen. Doordenken is aanhoudend, met alle mogelijke scherping van het verstand over iets denken; doordenken wordt gebruikt ten opzichte van eene zaak, die aanmerkelijke diepte heeft, die moeielijkheden oplevert; men zegt hiervan ook diep denken. Overdenken is eene zaak in haren ganschen omvang tot voorwerp van het denken maken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 96:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c