aarzelen

als woordenboektrefwoord:

aarzelen:
(geaarzeld), weifelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aarzelen (ww):
dralen, dubben, haperen, schromen, talmen, terugdeinzen, treuzelen, twijfelen, wankelen, weifelen

als synoniem van een ander trefwoord:

dubben (ww) :
aarzelen, afwegen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zitten, overdubben, overpeinzen, peinzen, piekeren, twijfelen, weifelen, wikken
weifelen (ww) :
aarzelen, draaien, dralen, dubben, flotteren, haperen, in dubio zijn, rondtasten, schromen, treuzelen, twijfelen, walen, wankelen
twijfelen (ww) :
aarzelen, dubben, huiveren, in dubio staan, in twijfel staan, schromen, terugdeinzen, wankelen, weifelen
haperen (ww) :
aarzelen, hakkelen, hokken, horten, mankeren, schelen, schorten, stamelen, stokken, stoten, weifelen
talmen (ww) :
aarzelen, draaien, dralen, dreutelen, marren, teuten, treuzelen, uitstellen
dralen (ww) :
aarzelen, draaien, dreutelen, talmen, teuten, treuzelen
draaien (ww) :
aarzelen, dralen, dreutelen, talmen, teuten, treuzelen
wankelen (ww) :
aarzelen, haperen, weifelen
schromen (ww) :
aarzelen, dralen

woordverbanden van ‘aarzelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aarzelen, schromen, weifelen, in twijfel staan, zich bedenken, dralen, talmen

Aarzelen — schromen — weifelen — in twijfel staan — zich bedenken — dralen — talmen. Aarzelen en schromen; het tegenovergestelde van doortasten, duiden een niet durven beginnen aan, of een niet durven doorzetten van hetgeen men begonnen heeft. Ter onderscheiding van aarzelen, dat vroeger terugdeinzen beteekende, doch thans aanduidt, uit besluiteloosheid zich bedenken waar men handelen moet, geeft schromen meer uitdrukkelijk eene zekere vrees om te handelen te kennen. Hij aarzelt niet te doen wat hij zijn plicht acht. Schroom niet Hem om hulp te vragen, Hij kan redden, Hij alleen. Weifelen is het niet kunnen komen tot een besluit, omdat het ons aan geestkracht ontbreekt; in twijfel staan het niet weten te kiezen tusschen twee zaken, omdat er evenveel vóór als tegen te zeggen valt; zich bedenken zijn half genomen besluit nog weder overwegen. Zich bedenken heeft door de verandering, die dikwijls hiervan het gevolg was, de beteekenis gekregen van besluit veranderen. Dralen en talmen zien meer op het noode overgaan tot eene handeling. Dralen onderstelt, dat het langzaam de hand aan iets slaan het gevolg is van zekere vreesachtigheid; talmen ziet meer op de traagheid, waarmede men te werk gaat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
aarzelen, schromen, weifelen, in twijfel staan, zich bedenken

184. Aarzelen — schromen — weifelen — in twijfel staan — zich bedenken.

Geen vast besluit kunnen nemen.

Aarzelen duidt oorspronkelijk een achterwaartsche beweging aan, het wil dus zeggen: voor het besluit of de handeling terugdeinzen, doordat men zich te zwak gevoelt. Als men mij die betrekking aanbood, zou ik aarzelen ze aan te nemen.

Schromen duidt aan, dat schroom (zie No. 166) de oorzaak is, waardoor men niet tot een besluit kan komen. Ik was hem al zoo dikwijls lastig gevallen, dat ik schroomde alweder zijn hulp in te roepen.

Weifelen duidt aan, dat men niet tot een besluit kan komen, doordat men geen wilskracht, geen doortastendheid bezit. Door zijn weifelen in het beslissende oogenblik is de onderneming mislukt.

In twijfel staan beteekent: tusschen twee zaken niet kunnen kiezen, daar het vóór en tegen vrijwel tegen elkander opwegen. Ik stond langen tijd in twijfel, of ik zou schrijven dan wel zelf zou gaan. (Twij = twee.)

Zich bedenken gebruikt men, als men zijn te nemen besluit vooraf nog eens in ernstige overweging wenscht te nemen. Ik kan mijn toestemming nu nog niet geven, ik moet mij nog eerst terdege bedenken. Soms beteekent het ook: op zijn reeds genomen besluit door nadenken terugkomen. In mijn eerste opwelling van woede besloot ik hem een beleedigenden brief te schrijven, maar bij nader inzicht bedacht ik mij gelukkig nog.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aarzelen, weifelen, in twijfel staan, zich bedenken

AARZELEN, WEIFELEN, IN TWIJFEL STAAN, ZICH BEDENKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 82.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aarzelen
durven, wagen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c