dromen

als woordenboektrefwoord:

dromen:
(gedroomd), een droom hebben; suffen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dromen (ww):
dagdromen, fantaseren, mijmeren, suffen, verbeelden

als synoniem van een ander trefwoord:

slapen (ww) :
dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen
soezen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, suffen
suffen (ww) :
dommelen, dromen, dutten, mijmeren, soezen
suffen (ww) :
afdwalen, dromen

woordverbanden van ‘dromen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
slapen, dommelen, dutten, dromen, sluimeren, soezen

Slapen — dommelen — dutten — droomen — sluimeren — soezen. Het rusten der zintuigen en ledematen, met geheele of gedeeltelijke zinsverdooving gepaard gaande, noemt men slapen. Is de zinsverdooving niet volkomen, dan duidt men dit door een der andere woorden aan. Door sluimeren en dommelen geeft men te kennen, dat de zinsverdooving gedurig wordt afgebroken; soezen geeft eene onvolkomen zinsverdooving te kennen. Alle drie zijn onopzettelijk, terwijl dutten meer een opzettelijk sluimeren aanduidt. Bij droomen is de zinsverdooving oogenschijnlijk volkomen, maar de geest is hierbij werkzaam, zij het ook in benevelden toestand. In figuurlijken zin worden dutten, soezen, droomen en slapen gebezigd om aan te geven, dat iemand niet volkomen zijne gedachten bij zijn werk heeft. Dutten, droomen en slapen zijn dan slechts verschillend in kracht, terwijl men bij soezen een afdwalen van den geest naar andere zaken veronderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
peinzen, denken, dromen, bedenken, bepeinzen, bedacht zijn

PEINZEN, DENKEN, DROOMEN, BEDENKEN, BEPEINZEN, BEDACHT ZIJN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 96.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
droom

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c