bezwaar

als woordenboektrefwoord:

bezwaar:
o. (...zwaren), moeilijkheid; klacht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezwaar (zn):
belemmering, beletsel, grief, hinderpaal, inconveniënt, moeilijkheid, nadeel, ongemak, schaduwzijde
bezwaar (zn):
bedenking, doleantie, gravamen, klacht, opwerping, protest, tegenwerping

als synoniem van een ander trefwoord:

belemmering (zn) :
afschrikmiddel, barrière, beletsel, beteugeling, bezwaar, drempel, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, hobbel, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, rem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
beletsel (zn) :
belemmering, beteugeling, bezwaar, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, probleem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
last (zn) :
armoe, bezwaar, druk, gesodemieter, hinder, inconveniënt, kwelling, malheur, moeilijkheid, moeite, narigheid, onaangenaamheid, ongemak, ongemakkelijkheid, ongerief, ongerieflijkheid, overlast, plaag, slameur, soesa, spel
nadeel (zn) :
afbreuk, bezwaar, detriment, drawback, handicap, hinderpaal, keerzij, keerzijde, last, letsel, min, minpunt, ongunstigheid, onvoordeligheid, schade, schaduwkant, schaduwzijde, strop, tegenvaller, verlies
protest (zn) :
bestrijding, bezwaar, kritiek, onvrede, opstand, tegenwerping, verzet, voorbehoud
klacht (zn) :
aanklacht, beklag, bezwaar, doleantie, grief, protest, reclame, verzuchting
tegenstand (zn) :
bezwaar, obstakel, oppositie, protest, reactie, verweer, verzet, weerstand
reflectie (zn) :
beschouwing, bezinning, bezwaar, denken, denkwerk, nadenken, overdenking
reclame (zn) :
beklag, bezwaar, bezwaarschrift, klacht, reclamatie, terugvordering
aanmerking (zn) :
afkeuring, bedenking, bezwaar, kritiek, opmerking, tegenwerping
tegenwerping (zn) :
aanmerking, bedenking, bezwaar, exceptie, objectie, verweer
reclamatie (zn) :
beklag, bezwaar, bezwaarschrift, opeising, terugvordering
bedenking (zn) :
aanmerking, bezwaar, grief, objectie, tegenwerping
reserve (zn) :
bedenking, bezwaar, terughoudendheid, voorbehoud
kritiek (zn) :
afkeuring, bezwaar, commentaar, veroordeling
maar (zn) :
bedenking, bezwaar, tegenwerping
grief (zn) :
bezwaar, grieve, klacht, verwijt
knoop (zn) :
bezwaar, moeilijkheid
gravamen (zn) :
bezwaar

woordverbanden van ‘bezwaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bezwaar, bedenking, grief

Bezwaar — bedenking — grief. Bedenking is minder sterk dan bezwaar; het duidt aan, wat men tegen iets meent te kunnen aanvoeren, zonder dat het nog overwegend gewicht in de schaal legt. Bij bezwaar is dit wel het geval. Dikwijls is bedenking een beleefde term voor een vrij ernstig bezwaar. Aan grief is nog het gevoel eener onaangename aandoening, die reden tot beklag kan geven, verbonden. De bezwaren, (grieven, redenen van beklag), die ik tegen u heb, zijn de volgende. Al de bezwaren (bedenkingen) waren uit de lucht gegrepen. Gij hebt ook altijd bezwaren (gij zijt bijzonder zwaartillend, tobberig van aard). Ik heb tegen uw plan geene overwegende bezwaren, slechts eene kleine bedenking.

in hedendaagse spelling:
bezwaar, moeilijkheid, hinderpaal

Bezwaar — moeilijkheid — hinderpaal. De hindernis, die het bereiken van zeker doel in den weg staat. Bezwaar en moeilijkheid doen beide uitkomen de groote mate van krachtsinspanning, die noodig is om tot een doel te komen; hinderpaal zet meer op den voorgrond, dat hetgeen ons in den weg staat,ons verhindert het doel te bereiken. Bij bezwaar heeft men meer het oog op den last, die het voortgaan bemoeilijkt, terwijl moeilijkheid meer slaat op de hindernissen, waarmede men heeft te kampen en die men te boven moet komen, wil men slagen. Moeilijkheden zijn meer in het werk zelf of in den weg, die naar het doel voert, gelegen; bezwaren worden meer in den weg gelegd. Een hinderpaal uit den weg ruimen. Met moeilijkheden te kampen hebben. Een bezwaar is opgeheven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezwaar
plus, voordeel, zin

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0023 c