aanmerking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmerking (zn) :
opmerking, kritiek, bezwaar, afkeuring, bedenking, tegenwerping
aanmerking (zn) :
opmerking, aantekening, beschouwing, constatering, bemerking

als synoniem van een ander trefwoord:

kritiek (zn) :
scheldwoord, aanmerking, revue, schimpwoord, snibbigheid, smaadwoord, literatuurbeschouwing, beschimping, hekeling, invectief
commentaar (zn) :
opmerking, voetnoot, kritiek, notitie, aanmerking, kanttekening, terugkoppeling, marginalia
tegenwerping (zn) :
bezwaar, aanmerking, verweer, bedenking, exceptie, objectie
bedenking (zn) :
bezwaar, aanmerking, tegenwerping, grief, objectie
opmerking (zn) :
kritiek, aanmerking
terechtwijzing (zn) :
kritiek, aanmerking
aantekening (zn) :
aanmerking

woordverbanden van ‘aanmerking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het uitspreken van eene meening of eene gedachte over een punt, waarvan sprake is, of wel de woorden, waarin de meening is uitgedrukt. Bij opmerking wordt meer dan bij aanmerking de eigen vinding van den spreker op den voorgrond gesteld. Eene juiste opmerking is het gevolg van scherpzinnigheid, eene juiste aanmerking het gevolg van gezond oordeel. Uwe aanmerking is zeer gegrond. Dat is eene snuggere opmerking. Aanmerking heeft allengs een ongunstigen zin aangenomen en beteekent veelal het uitspreken van een afkeurend oordeel. In deze opvatting is het sterker dan bedenking, dat meer het opperen van een bezwaar te kennen geeft, hetwelk misschien voor oplossing vatbaar is. Bedenking is ook de zachtere uitdrukking voor een zwakke tegenwerping d. i. de meening, die men in een dispuut of debat tegenover die van een ander stelt. Maak geene bedenkingen noch tegenwerpingen: ik verander niets in mijne plannen te uwen opzichte. (Bemerking, gebezigd voor op- of aanmerking, is een germanisme).

aantekening, aanmerking, noot

Geschreven of gedrukte opmerking ter opheldering enz. aan den tekst toegevoegd. Aanteekening is ruimer dan aanmerking. Elke schriftelijke opmerking aan het werk van een schrijver toegevoegd heet eene aanteekening, maar aanmerking noemt men haar alleen dan, wanneer zij eene (doorgaans ongunstige) beoordeeling van den tekst inhoudt. Aanteekening en noot betekenen nagenoeg hetzelfde; men bezigt noot dikwijls voor de aanteekeningen aan den voet der bladzijde, aanteekening voor opmerkingen in het algemeen. Ook kan men aanteekening gebruiken voor niet ter opheldering opgeschreven opmerkingen, b.v. voor zulke die ter herinnering in een notitieboekje zijn geschreven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 45:

aanmerking, opmerking

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 61:

aantekening, aanmerking

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 242:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 187:

tegenwerping, bedenking, aanmerking

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c