aanmerking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmerking (zn):
afkeuring, bedenking, bezwaar, kritiek, opmerking, tegenwerping
aanmerking (zn):
aantekening, bemerking, beschouwing, constatering, opmerking

als synoniem van een ander trefwoord:

kritiek (zn) :
aanmerking, beschimping, hekeling, invectief, literatuurbeschouwing, revue, scheldwoord, schimpwoord, smaadwoord, snibbigheid
commentaar (zn) :
aanmerking, kanttekening, kritiek, marginalia, notitie, opmerking, terugkoppeling, voetnoot
tegenwerping (zn) :
aanmerking, bedenking, bezwaar, exceptie, objectie, verweer
bedenking (zn) :
aanmerking, bezwaar, grief, objectie, tegenwerping
opmerking (zn) :
aanmerking, kritiek
terechtwijzing (zn) :
aanmerking, kritiek
aantekening (zn) :
aanmerking

woordverbanden van ‘aanmerking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanmerking, bedenking, opmerking, tegenwerping

Aanmerking — bedenking — opmerking — tegenwerping. Het uitspreken van eene meening of eene gedachte over een punt, waarvan sprake is, of wel de woorden, waarin de meening is uitgedrukt. Bij opmerking wordt meer dan bij aanmerking de eigen vinding van den spreker op den voorgrond gesteld. Eene juiste opmerking is het gevolg van scherpzinnigheid, eene juiste aanmerking het gevolg van gezond oordeel. Uwe aanmerking is zeer gegrond. Dat is eene snuggere opmerking. Aanmerking heeft allengs een ongunstigen zin aangenomen en beteekent veelal het uitspreken van een afkeurend oordeel. In deze opvatting is het sterker dan bedenking, dat meer het opperen van een bezwaar te kennen geeft, hetwelk misschien voor oplossing vatbaar is. Bedenking is ook de zachtere uitdrukking voor een zwakke tegenwerping d. i. de meening, die men in een dispuut of debat tegenover die van een ander stelt. Maak geene bedenkingen noch tegenwerpingen: ik verander niets in mijne plannen te uwen opzichte. (Bemerking, gebezigd voor op- of aanmerking, is een germanisme).

in hedendaagse spelling:
aantekening, aanmerking, noot

Aanteekening — aanmerking — noot. Geschreven of gedrukte opmerking ter opheldering enz. aan den tekst toegevoegd. Aanteekening is ruimer dan aanmerking. Elke schriftelijke opmerking aan het werk van een schrijver toegevoegd heet eene aanteekening, maar aanmerking noemt men haar alleen dan, wanneer zij eene (doorgaans ongunstige) beoordeeling van den tekst inhoudt. Aanteekening en noot betekenen nagenoeg hetzelfde; men bezigt noot dikwijls voor de aanteekeningen aan den voet der bladzijde, aanteekening voor opmerkingen in het algemeen. Ook kan men aanteekening gebruiken voor niet ter opheldering opgeschreven opmerkingen, b.v. voor zulke die ter herinnering in een notitieboekje zijn geschreven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanmerking, opmerking

AANMERKING, OPMERKING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 45.

in hedendaagse spelling:
aantekening, aanmerking

AANTEEKENING, AANMERKING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 61.

in hedendaagse spelling:
opmerking, aanmerking, waarneming, proefneming, navorsing, nasporing, opsporing, opdelving, onderzoek

OPMERKING, AANMERKING, WAARNEMING, PROEFNEMING, NAVORSCHING, NASPORING, OPSPORING, OPDELVING, ONDERZOEK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 242.

in hedendaagse spelling:
tegenwerping, bedenking, aanmerking

TEGENWERPING, BEDENKING, AANMERKING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 187.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c