tegenwerping

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegenwerping (zn):
aanmerking, bedenking, bezwaar, exceptie, objectie, verweer

als synoniem van een ander trefwoord:

protest (zn) :
bestrijding, bezwaar, kritiek, onvrede, opstand, tegenwerping, verzet, voorbehoud
bezwaar (zn) :
bedenking, doleantie, gravamen, klacht, opwerping, protest, tegenwerping
aanmerking (zn) :
afkeuring, bedenking, bezwaar, kritiek, opmerking, tegenwerping
bedenking (zn) :
aanmerking, bezwaar, grief, objectie, tegenwerping
maar (zn) :
bedenking, bezwaar, tegenwerping
exceptie (zn) :
tegenspraak, tegenwerping

woordverbanden van ‘tegenwerping’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanmerking, bedenking, opmerking, tegenwerping

Aanmerking — bedenking — opmerking — tegenwerping. Het uitspreken van eene meening of eene gedachte over een punt, waarvan sprake is, of wel de woorden, waarin de meening is uitgedrukt. Bij opmerking wordt meer dan bij aanmerking de eigen vinding van den spreker op den voorgrond gesteld. Eene juiste opmerking is het gevolg van scherpzinnigheid, eene juiste aanmerking het gevolg van gezond oordeel. Uwe aanmerking is zeer gegrond. Dat is eene snuggere opmerking. Aanmerking heeft allengs een ongunstigen zin aangenomen en beteekent veelal het uitspreken van een afkeurend oordeel. In deze opvatting is het sterker dan bedenking, dat meer het opperen van een bezwaar te kennen geeft, hetwelk misschien voor oplossing vatbaar is. Bedenking is ook de zachtere uitdrukking voor een zwakke tegenwerping d. i. de meening, die men in een dispuut of debat tegenover die van een ander stelt. Maak geene bedenkingen noch tegenwerpingen: ik verander niets in mijne plannen te uwen opzichte. (Bemerking, gebezigd voor op- of aanmerking, is een germanisme).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
tegenwerping, bedenking, aanmerking

TEGENWERPING, BEDENKING, AANMERKING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 187.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c