moeilijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moeilijkheid (zn) :
vraagstuk, probleem, vraag, kwestie, probleemgeval
moeilijkheid (zn) :
hinder, last, moeite, verwikkeling, perikel

als synoniem van een ander trefwoord:

last (zn) :
hinder, kwelling, ongemak, overlast, druk, moeilijkheid, bezwaar, moeite, plaag, spel, narigheid, gesodemieter, armoe, ongerief, malheur, inconveniënt, ongerieflijkheid, ongemakkelijkheid, onaangenaamheid, soesa, slameur
hindernis (zn) :
struikelblok, rem, moeilijkheid, handicap, hobbel, obstakel, belemmering, drempel, barrière, horde, versperring, beletsel, klip, hinderpaal, verhindering, sta-in-de-weg, struikelsteen, impediment
kwestie (zn) :
woorden, moeilijkheid, ruzie, onvrede, twist, onenigheid, herrie, mot, bonje, dispuut, trammelant, twistpunt, heibel, onmin, disharmonie, kift, polemiek, strijdvraag, geschilpunt, redekaveling, kif
bezwaar (zn) :
ongemak, moeilijkheid, belemmering, nadeel, schaduwzijde, beletsel, grief, hinderpaal, inconveniënt
probleem (zn) :
geval, punt, complicatie, moeilijkheid, dilemma, kwestie, beletsel, hinderpaal, probleemgeval
vraagstuk (zn) :
probleem, moeilijkheid, vraag, opgave, som, thema, kwestie, probleemgeval
puzzel (zn) :
vraagstuk, probleem, moeilijkheid, opgave, mysterie, raadsel, enigma
vraag (zn) :
vraagstuk, moeilijkheid, thema, kwestie, probleemgeval
klip (zn) :
moeilijkheid, hindernis, gevaar, hinderpaal
complicatie (zn) :
probleem, moeilijkheid, verwikkeling
moeite (zn) :
overlast, moeilijkheid, last, pijn
pest (zn) :
ellende, moeilijkheid, rottigheid
crux (zn) :
struikelblok, moeilijkheid
knoop (zn) :
moeilijkheid, bezwaar

woordverbanden van ‘moeilijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bezwaar, moeilijkheid, hinderpaal

De hindernis, die het bereiken van zeker doel in den weg staat. Bezwaar en moeilijkheid doen beide uitkomen de groote mate van krachtsinspanning, die noodig is om tot een doel te komen; hinderpaal zet meer op den voorgrond, dat hetgeen ons in den weg staat,ons verhindert het doel te bereiken. Bij bezwaar heeft men meer het oog op den last, die het voortgaan bemoeilijkt, terwijl moeilijkheid meer slaat op de hindernissen, waarmede men heeft te kampen en die men te boven moet komen, wil men slagen. Moeilijkheden zijn meer in het werk zelf of in den weg, die naar het doel voert, gelegen; bezwaren worden meer in den weg gelegd. Een hinderpaal uit den weg ruimen. Met moeilijkheden te kampen hebben. Een bezwaar is opgeheven.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c