overleg

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
overleg (zn) :
colloquium, convent, conventie, symposium, vergadering
overleg (zn) :
beleid, inzicht, oordeel

als synoniem van een ander trefwoord:

gesprek (zn) :
babbeltje, colloquium, conversatie, dialoog, discours, discussie, forum, gedachtewisseling, kout, onderhandeling, onderhoud, ontmoeting, overleg, praatje, praten, samenspraak, tweespraak, woorden
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering
bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
conferentie (zn) :
beraad, bijeenkomst, colloquium, congres, overleg, symposium, vergadering, werkbespreking
kalmte (zn) :
bedaardheid, beheersing, beheerstheid, overleg, rustigheid, sereniteit
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
palaver (zn) :
beraad, bespreking, gepraat, onderhandeling, overleg
beraad (zn) :
beraadslagingen, gesprek, overleg, ruggespraak
beleid (zn) :
bedachtzaamheid, omzichtigheid, overleg, tact
conventie (zn) :
beraadslaging, convent, overleg, vergadering
ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg

woordverbanden van ‘overleg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De werking van den geest vóór of gedurende het volvoeren van iets, waardoor men alle omstandigheden, die dienstbaar gemaakt kunnen worden, gebruikt, en zich voor overijling of storing hoedt. Overleg ziet op het berekenen en nagaan wat de beste weg is om bij de uitvoering in te slaan; omzichtigheid op de voorzichtige afwending van alle mogelijke belemmeringen, gevaren of storingen, die bij de uitvoering kunnen ontstaan: beleid op het overleg en de omzichtigheid, waarmede men de zaak ten uitvoer brengt, en op de bekwaamheden van hem, die het werk volbrengt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c