overeenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomst (zn):
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
overeenkomst (zn):
analogie, gelijkenis, gelijkvormigheid, parallel, verwantschap
overeenkomst (zn):
consensus, eenstemmigheid, gelijkheid, overeenstemming
overeenkomst (zn):
eensgezindheid, harmonie
overeenkomst (zn):
fiat, toelating

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
afspraak (zn) :
akkoord, contract, convenant, deal, fiat, overeenkomst, overeenstemming, pact, regeling, schikking, stipulatie, toelating, verplichting
schikking (zn) :
accommodatie, afspraak, akkoord, arrangement, bepaling, compromis, ordinantie, overeenkomst, transactie, vergelijk
akte (zn) :
certificaat, charter, diploma, document, oorkonde, overeenkomst, polis, proces-verbaal, protocol, stuk, verbaal
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
akkoord (zn) :
afspraak, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
analogie (zn) :
gelijkenis, overeenkomst, overeenkomstigheid, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid
verbond (zn) :
aaneenvoeging, alliantie, bondgenootschap, liga, overeenkomst, pact, verbintenis, verdrag
verdrag (zn) :
akkoord, concordaat, contract, conventie, overeenkomst, pact, traktaat, verbond
eensgezindheid (zn) :
eendrachtigheid, eenstemmigheid, overeenkomst, overeenstemming, unanimiteit
charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
verbintenis (zn) :
belofte, contract, engagement, obligatie, overeenkomst, verplichting
transactie (zn) :
dading, overeenkomst, schikking, vereffening, vergelijk
contract (zn) :
afspraak, overeenkomst, overeenstemming, verbintenis
deal (zn) :
afspraak, handeltje, koop, overeenkomst, transactie
parallel (zn) :
analogie, gelijkenis, overeenkomst, verwantschap
gelijkenis (zn) :
analogie, gelijkvormigheid, overeenkomst
bestand (zn) :
overeenkomst, vergelijk, wapenstilstand
conventie (zn) :
convenant, overeenkomst, pact, verdrag
koop (zn) :
overeenkomst, transactie
match (zn) :
overeenkomst, treffer

woordverbanden van ‘overeenkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afspraak, overeenkomst

Afspraak — overeenkomst. Eene overeenkomst is eene onderlinge verbintenis van twee of meer personen, waarbij ieder op zich neemt, zijne verplichtingen ten opzichte van de uitvoering van een gezamenlijk beraamd plan, of de vervulling van een gemeenschappelijken wensch, na te komen. Eene afspraak is eene mondelinge overeenkomst, doch wordt bij uitbreiding ook gebruikt van eene overeenkomst bij briefwisseling gesloten. Men maakt eene afspraak, doch men sluit, of treft eene overeenkomst, of gaat eene over eenkomst aan. De afspraak was, te vier uur bij elkander te komen. De beide mogendheden hebben de overeenkomst, waarover al zoo lang onderhandeld is, wel gesloten maar nog niet geteekend.

in hedendaagse spelling:
verdrag, alliantie, conventie, overeenkomst, traktaat, verbond

Verdrag — alliantie — conventie — overeenkomst — tractaat — verbond. Overeenkomst is eene wederzijds gegeven toestemming van partijen, waarbij de eene zich jegens de andere verbindt, of wel beide zich wederkeerig tot iets verbinden. In kanselarijstijl wordt hiervoor ook gebruikt conventie. Worden door zulk eene overeenkomst tusschen twee staten of hunne souvereinen, geschillen voorkomen of geregeld, dan draagt zij den naam van verdrag of tractaat. Vereenigen personen of staten zich met een bepaald doel, waartoe zij zich bij verdrag verbinden, dan noemt men dit een verbond of alliantie. Er was eene geheime overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje gesloten ten opzichte van de troonsopvolging. Thans tvordt er weder een handelsverdrag voorgesteld. Bij het verdrag van Iglau werd Sigismund als honing van Bohemen erkend. Het handelstractaat met Frankrijk werd door de Tweede Kamer afgestemd. Het verbond der edelen. De vorsten van het Rijnverbond. De tripte alliantie.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
overeenkomst, verdrag, verbond

130. Overeenkomst — verdrag — verbond.

Het aangaan van wederzijdsche verplichtingen.

Overeenkomst duidt aan, dat de belanghebbende partijen over de voorwaarden tot overeenstemming zijn gekomen en zich verplichten, die te zullen nakomen. De schrijver heeft met den uitgever een overeenkomst aangegaan omtrent het copierecht van dit werk.

Wordt zulk een overeenkomst tusschen twee min of meer vijandige partijen (ook staten) gesloten, ten einde hun geschillen of belangen bij te leggen of te regelen, dan spreekt men van verdrag. Na het verdrag van Delft verloor Jacoba van Beieren allen invloed.

Wanneer personen of staten zich vereenigen om een bepaald doel te bereiken met in achtneming van zekere voorwaarden, dan spreekt men van een verbond. Het Drievoudig Verbond redde ons land tijdelijk van een oorlog met Frankrijk. (Men zou Frankrijk, desnoodig, gezamenlijk beoorlogen.)

Opmerking. Overeenkomst heet in betrekking tot personen ook wel contract en in betrekking tot staten of vorsten conventie; verdrag noemt men ook wel tractaat, en verbond heet soms alliantie, unie of compromis. Geef voorbeelden uit de vaderlandsche of algemeene geschiedenis.

Deze makelaars hebben een — getroffen, om een gelijk proeent provisie te rekenen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
betrekking, overeenkomst, verband, samenhang

BETREKKING, OVEREENKOMST, VERBAND, ZAMENHANG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 330.

in hedendaagse spelling:
overeenkomst, overeenstemming, eenstemmigheid, eenmoedigheid, eensgezindheid, eenparigheid, enigheid, eendracht

OVEREENKOMST, OVEREENSTEMMING, EENSTEMMIGHEID, EENMOEDIGHEID, EENSGEZINDHEID, EENPARIGHEID, EENIGHEID, EENDRAGT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 437.

in hedendaagse spelling:
verbond, overeenkomst, verdrag, verbintenis, verband

VERBOND, OVEREENKOMST, VERDRAG, VERBINDTENIS, VERBAND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 224.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomst
onderscheid, verschil

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c