overeenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
overeenkomst (zn) :
gelijkenis, parallel, analogie, verwantschap, gelijkvormigheid
overeenkomst (zn) :
gelijkheid, overeenstemming, consensus, eenstemmigheid
overeenkomst (zn) :
harmonie, eensgezindheid
overeenkomst (zn) :
toelating, fiat

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
harmonie (zn) :
overeenkomst, gelijkheid, eenheid, rust, overeenstemming, eendracht, enigheid, evenwichtigheid, evenredigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid, eenparigheid, concordantie
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
schikking (zn) :
bepaling, overeenkomst, compromis, afspraak, arrangement, akkoord, transactie, vergelijk, accommodatie, ordinantie
akte (zn) :
stuk, diploma, overeenkomst, document, oorkonde, verbaal, polis, certificaat, protocol, charter, proces-verbaal
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
analogie (zn) :
overeenkomst, gelijkenis, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid, overeenkomstigheid
verbond (zn) :
overeenkomst, verdrag, bondgenootschap, alliantie, verbintenis, liga, pact, aaneenvoeging
verdrag (zn) :
overeenkomst, verbond, akkoord, contract, conventie, pact, traktaat, concordaat
eensgezindheid (zn) :
overeenkomst, overeenstemming, unanimiteit, eenstemmigheid, eendrachtigheid
charter (zn) :
overeenkomst, grondwet, oorkonde, verklaring, contract, statuut, handvest
verbintenis (zn) :
verplichting, overeenkomst, contract, belofte, obligatie, engagement
transactie (zn) :
overeenkomst, schikking, vergelijk, vereffening, dading
contract (zn) :
overeenkomst, afspraak, overeenstemming, verbintenis
deal (zn) :
handeltje, koop, overeenkomst, afspraak, transactie
parallel (zn) :
overeenkomst, gelijkenis, analogie, verwantschap
gelijkenis (zn) :
overeenkomst, analogie, gelijkvormigheid
bestand (zn) :
wapenstilstand, overeenkomst, vergelijk
conventie (zn) :
overeenkomst, verdrag, convenant, pact
koop (zn) :
overeenkomst, transactie
match (zn) :
overeenkomst, treffer

woordverbanden van ‘overeenkomst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afspraak, overeenkomst

Eene overeenkomst is eene onderlinge verbintenis van twee of meer personen, waarbij ieder op zich neemt, zijne verplichtingen ten opzichte van de uitvoering van een gezamenlijk beraamd plan, of de vervulling van een gemeenschappelijken wensch, na te komen. Eene afspraak is eene mondelinge overeenkomst, doch wordt bij uitbreiding ook gebruikt van eene overeenkomst bij briefwisseling gesloten. Men maakt eene afspraak, doch men sluit, of treft eene overeenkomst, of gaat eene over eenkomst aan. De afspraak was, te vier uur bij elkander te komen. De beide mogendheden hebben de overeenkomst, waarover al zoo lang onderhandeld is, wel gesloten maar nog niet geteekend.

Overeenkomst is eene wederzijds gegeven toestemming van partijen, waarbij de eene zich jegens de andere verbindt, of wel beide zich wederkeerig tot iets verbinden. In kanselarijstijl wordt hiervoor ook gebruikt conventie. Worden door zulk eene overeenkomst tusschen twee staten of hunne souvereinen, geschillen voorkomen of geregeld, dan draagt zij den naam van verdrag of tractaat. Vereenigen personen of staten zich met een bepaald doel, waartoe zij zich bij verdrag verbinden, dan noemt men dit een verbond of alliantie. Er was eene geheime overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje gesloten ten opzichte van de troonsopvolging. Thans wordt er weder een handelsverdrag voorgesteld. Bij het verdrag van Iglau werd Sigismund als koning van Bohemen erkend. Het handelstractaat met Frankrijk werd door de Tweede Kamer afgestemd. Het verbond der edelen. De vorsten van het Rijnverbond. De tripte alliantie.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

overeenkomst, verdrag, verbond

Het aangaan van wederzijdsche verplichtingen.

Overeenkomst duidt aan, dat de belanghebbende partijen over de voorwaarden tot overeenstemming zijn gekomen en zich verplichten, die te zullen nakomen. De schrijver heeft met den uitgever een overeenkomst aangegaan omtrent het copierecht van dit werk.

Wordt zulk een overeenkomst tusschen twee min of meer vijandige partijen (ook staten) gesloten, ten einde hun geschillen of belangen bij te leggen of te regelen, dan spreekt men van verdrag. Na het verdrag van Delft verloor Jacoba van Beieren allen invloed.

Wanneer personen of staten zich vereenigen om een bepaald doel te bereiken met in achtneming van zekere voorwaarden, dan spreekt men van een verbond. Het Drievoudig Verbond redde ons land tijdelijk van een oorlog met Frankrijk. (Men zou Frankrijk, desnoodig, gezamenlijk beoorlogen.)

Opmerking. Overeenkomst heet in betrekking tot personen ook wel contract en in betrekking tot staten of vorsten conventie; verdrag noemt men ook wel tractaat, en verbond heet soms alliantie, unie of compromis.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 330:

betrekking, overeenkomst, verband, samenhang

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 437:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 224:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomst
onderscheid, verschil

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c