verklaring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
verklaring (zn) :
aanzegging, bekendmaking, communiqué

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
uitleg (zn) :
argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring
bekendmaking (zn) :
aankondiging, afkondiging, communiqué, declaratie, kennisgeving, manifestatie, mededeling, openbaarmaking, openbaring, uitroeping, verklaring
opheldering (zn) :
adstructie, corollarium, demystificatie, explicatie, illustratie, inlichting, toelichting, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
toelichting (zn) :
commentaar, documentatie, illustratie, motivering, opheldering, oppuntstelling, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
reden (zn) :
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
duiding (zn) :
interpretatie, invulling, lezing, opvatting, toelichting, uitleg, uitlegging, verklaring, voorstelling, zingeving
interpretatie (zn) :
duiding, expressie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, verklaring, vertolking, verzinnelijking, voorstelling
uitsluitsel (zn) :
bescheid, beslissing, conclusie, explicatie, motivering, opheldering, uitleg, uitlegging, uitspraak, verklaring
manifest (zn) :
beginselprogramma, beginselverklaring, bekendmaking, intentieverklaring, verdedigingsgeschrift, verklaring
inlichting (zn) :
aanwijzing, informatie, onderrichting, opheldering, oriëntatie, toelichting, verklaring, voorlichting
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
bewijs (zn) :
akte, attest, betoon, bon, certificaat, diploma, getuigschrift, kwitantie, reçu, verklaring
charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
commentaar (zn) :
bespreking, reactie, toelichting, uiteenzetting, uitleg, verklaring
exegese (zn) :
bijbelverklaring, uitleg, uitlegkunde, ver klaring, verklaring
motivering (zn) :
argument, bewijsgrond, bewijsvoering, reden, verklaring
attest (zn) :
attestatie, getuigenis, getuigschrift, verklaring
uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
certificaat (zn) :
attest, bewijs, getuigschrift, verklaring
attestatie (zn) :
attest, getuigschrift, verklaring
brief (zn) :
bericht, boodschap, verklaring
getuigenis (zn) :
ontboezeming, verklaring

woordverbanden van ‘verklaring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0057 c