rekenschap

als woordenboektrefwoord:

rekenschap:
v. verantwoording, opheldering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
verantwoording (zn) :
aansprakelijkheid, rekenschap, responsabiliteit, verantwoordelijkheid, verplichting
verantwoording (zn) :
rechtvaardiging, rekenschap
reden (zn) :
rekenschap

woordverbanden van ‘rekenschap’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
rekenschap, rekening, verantwoording

Rekenschap — rekening — verantwoording. Het in alle bijzonderheden blootleggen onzer handelingen voor hem, die het recht heeft ze te kennen of er een oordeel over uit te spreken. Rekenschap heeft de ruimste beteekenis, en wordtt met betrekking tot iedere handeling gebezigd; rekening ziet uitsluitend op het beheer van toevertrouwde gelden. In de uitdrukking rekening en verantwoording doen geeft verantwoording te kennen, dat men de gedane uitgaven behoorlijk toelicht, en de eventueel voorhanden gelden overgeeft, ten gevolge waarvan men van alle verdere verantwoordelijkheid ten opzichte van het gevoerde beheer wordt ontslagen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
rekening, rekenschap, verantwoording

REKENING, REKENSCHAP, VERANTWOORDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 130.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c