reden

als woordenboektrefwoord:

reden:
v. (-en), oorzaak.
reden:
v. (-s), verhouding.
reden:
(reedde, gereed), bereiden; uitrusten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reden (zn):
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
reden (zn):
bewijsgrond, bewijsvoering, bestaansrecht, waarom
reden (zn):
verhouding
reden (zn):
rekenschap

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
grond (zn) :
aanleiding, afweging, bestaansrecht, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, motief, oorzaak, ratio, rechtvaardiging, reden
verhouding (zn) :
afmeting, dimensie, evenredigheid, grootte, maat, omvang, proportie, ratio, reden, schaal, uitgebreidheid
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
aanleiding (zn) :
beweegreden, drijfveer, gelegenheid, grond, motief, oorzaak, reden
argument (zn) :
bewijsgrond, bewijsvoering, motief, rechtvaardiging, reden
motivering (zn) :
argument, bewijsgrond, bewijsvoering, reden, verklaring
motivatie (zn) :
behoefte, gemotiveerdheid, motivering, reden, waarom
oorzaak (zn) :
aanleiding, achtergrond, grond, reden

woordverbanden van ‘reden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beweegreden, drangreden, drijfveer, grond, aanleiding, oorzaak, reden

Beweegreden — drangreden — drijfveer — grond — aanleiding — oorzaak — reden. Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iets anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voortkomt. De oorzaak wordt als zelfhandelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die gelegenheid tot iets geeft maar niet de handeling veroorzaakt, noemt men de aanleiding; zie Aanleiding. Drijfveer ziet op innerlijke aandrift, beweegreden evenals reden, op verstandelijk overleg, dat iemand doet handelen. Onze hartstochten kunnen de drijfveeren onzer handelingen zijn, nooit hare beweegredenen. Drangreden is eene sterke beweegreden. De oorzaken van dien oorlog waren etc. De reden van de weigering des konings.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
oorzaak, reden

29. Oorzaak — reden.

De omstandigheid, die een toestand of werking ten gevolge heeft.

Oorzaak zegt, dat de werking van 's menschen wil onafhankelijk is; zij kan dus in de natuur gevonden worden, bijv.: de oorzaak der aardbevingen is nog niet voldoende opgehelderd, of in omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben: de oorzaak van den brand is onbekend.

Ook wordt oorzaak gebruikt ten opzichte van onze handelingen, waarbij onze wil niet opzettelijk in aanmerking komt: zijn verkwistende levenswijze is oorzaak, dat hij arm is geworden (hij was n.l. niet opzettelijk verkwistend om arm te worden).

De reden is ten nauwste verbonden aan iemands uituitdrukkelijken wil en beweegt hem tot een daad. Wat is de reden, dat gij boos op hem zijt? (Die reden beweegt u boos te zijn; gij wilt boos zijn).

Opmerking. Waardoor? vraagt naar een oorzaak; waarom? naar een reden. Waardoor stijgt een luchtballon omhoog? Waarom hebt gij uw woord gebroken?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

reden
consequentie, gevolg, invloed
zie ook:
met reden, om die reden, om reden dat, om reden van, rede

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0028 c