reden

als woordenboektrefwoord:

reden:
v. (-en), oorzaak.
reden:
v. (-s), verhouding.
reden:
(reedde, gereed), bereiden; uitrusten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reden (zn) :
grond, motief, oorzaak, aanleiding, motivatie, verklaring, drijfveer, argument, motivering, beweegreden, beweeggrond
reden (zn) :
waarom, bewijsvoering, bestaansrecht, bewijsgrond
reden (zn) :
verhouding
reden (zn) :
rekenschap

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
uitleg, reden, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, rekenschap, duiding, explicatie, verduidelijking, uitlegging, exegese
drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
grond (zn) :
motief, oorzaak, aanleiding, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, ratio, beweeggrond, rechtvaardiging, considerans, bestaansrecht
verhouding (zn) :
omvang, schaal, afmeting, reden, maat, grootte, proportie, dimensie, ratio, uitgebreidheid, evenredigheid
beweegreden (zn) :
motief, grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, ratio, beweeggrond, considerans
motief (zn) :
grond, overweging, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, beweeggrond, considerans
aanleiding (zn) :
motief, grond, gelegenheid, oorzaak, reden, drijfveer, beweegreden
argument (zn) :
motief, bewijsvoering, reden, rechtvaardiging, bewijsgrond
motivering (zn) :
bewijsvoering, reden, verklaring, argument, bewijsgrond
motivatie (zn) :
waarom, reden, behoefte, motivering, gemotiveerdheid
oorzaak (zn) :
grond, achtergrond, aanleiding, reden

woordverbanden van ‘reden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iets anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voortkomt. De oorzaak wordt als zelfhandelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die gelegenheid tot iets geeft maar niet de handeling veroorzaakt, noemt men de aanleiding; zie aanleiding. Drijfveer ziet op innerlijke aandrift, beweegreden evenals reden, op verstandelijk overleg, dat iemand doet handelen. Onze hartstochten kunnen de drijfveeren onzer handelingen zijn, nooit hare beweegredenen. Drangreden is eene sterke beweegreden. De oorzaken van dien oorlog waren etc. De reden van de weigering des konings.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

oorzaak, reden

De omstandigheid, die een toestand of werking ten gevolge heeft.

Oorzaak zegt, dat de werking van 's menschen wil onafhankelijk is; zij kan dus in de natuur gevonden worden, bijv.: de oorzaak der aardbevingen is nog niet voldoende opgehelderd, of in omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben: de oorzaak van den brand is onbekend.

Ook wordt oorzaak gebruikt ten opzichte van onze handelingen, waarbij onze wil niet opzettelijk in aanmerking komt: zijn verkwistende levenswijze is oorzaak, dat hij arm is geworden (hij was n.l. niet opzettelijk verkwistend om arm te worden).

De reden is ten nauwste verbonden aan iemands uituitdrukkelijken wil en beweegt hem tot een daad. Wat is de reden, dat gij boos op hem zijt? (Die reden beweegt u boos te zijn; gij wilt boos zijn).

Opmerking. Waardoor? vraagt naar een oorzaak; waarom? naar een reden. Waardoor stijgt een luchtballon omhoog? Waarom hebt gij uw woord gebroken?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

reden
consequentie, gevolg, invloed

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0055 c