aanleiding

als woordenboektrefwoord:

aanleiding:
v. (-en), oorzaak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanleiding (zn) :
motief, grond, gelegenheid, oorzaak, reden, drijfveer, beweegreden
aanleiding (zn) :
voorwendsel
aanleiding (zn) :
aanzet

als synoniem van een ander trefwoord:

drijfveer (zn) :
grond, motief, oorzaak, prikkel, aanleiding, stimulans, overweging, reden, behoefte, beweegreden, ratio, beweeggrond, considerans, ressort
grond (zn) :
motief, oorzaak, aanleiding, reden, drijfveer, afweging, beweegreden, ratio, beweeggrond, rechtvaardiging, considerans, bestaansrecht
reden (zn) :
grond, motief, oorzaak, aanleiding, motivatie, verklaring, drijfveer, argument, motivering, beweegreden, beweeggrond
uitgangspunt (zn) :
beginpunt, basis, aanleiding, standpunt, grondslag, startpunt, vertrekpunt, startplaats
gelegenheid (zn) :
mogelijkheid, kans, aanleiding, tijd, moment, occasie
oorzaak (zn) :
grond, achtergrond, aanleiding, reden
term (zn) :
grond, aanleiding, beweegreden
kans (zn) :
aanleiding, vooruitzicht
signaal (zn) :
aanleiding, begin

woordverbanden van ‘aanleiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanleiding, gelegenheid, oorzaak

Als synoniemen beteekenen zij de omstandigheden, die het mogelijk maken, dat iets geschiedt. De naijver der Engelschen op den bloeienden handel van Nederland was de oorzaak van de hevige oorlogen, door ons met deze overzeesche buren gedurende de 17e eeuw gevoerd. Engeland wist telkens aanleiding tot den oorlog te vinden; de eerste de beste gelegenheid daartoe werd dadelijk aangegrepen. Uit deze voorbeelden kan men zien, dat de oorzaak datgene is, waaruit iets anders noodwendig moet volgen, dat de aanleiding het middel is, waardoor het gevolg spoediger, de gelegenheid de omstandigheden zijn, waaronder het gevolg gemakkelijker te voorschijn treedt. Tusschen de werking van oorzaak en aanleiding bestaat het verschil van noodwendigheid en toevalligheid. De aanleiding voert als het ware tot de gebeurtenis, de gelegenheid staat er niet rechtstreeks moe in verband. Geeft iemand ons aanleiding om hem te haten, dan zoeken wij maar al te vaak gelegenheid om hem te schaden. Eene oorzaak en eene aanleiding kan men dus niet, zooals eene gelegenheid, gebruiken of aangrijpen.

Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iets anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voortkomt. De oorzaak wordt als zelfhandelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die gelegenheid tot iets geeft maar niet de handeling veroorzaakt, noemt men de aanleiding; zie aanleiding. Drijfveer ziet op innerlijke aandrift, beweegreden evenals reden, op verstandelijk overleg, dat iemand doet handelen. Onze hartstochten kunnen de drijfveeren onzer handelingen zijn, nooit hare beweegredenen. Drangreden is eene sterke beweegreden. De oorzaken van dien oorlog waren etc. De reden van de weigering des konings.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 37:

aanleiding, gelegenheid, oorzaak

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c