gelegenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelegenheid (zn):
inrichting, plaats, plek, ruimte, tent, lokaliteit, oord, stek, stekkie
gelegenheid (zn):
aanleiding, kans, mogelijkheid, moment, occasie, tijd
gelegenheid (zn):
bar, café, restaurant, zaak
gelegenheid (zn):
omstandigheid, situatie
gelegenheid (zn):
evenement, gebeurtenis

als synoniem van een ander trefwoord:

situatie (zn) :
affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand
gebeurtenis (zn) :
aangelegenheid, feit, feitelijkheid, gebeuren, gelegenheid, moment, ontwikkeling, voorval, wedervaren
bar (zn) :
bierhuis, café, dranklokaal, gelegenheid, kroeg, pub, saloon, staminee, tapperij, taveerne
tijd (zn) :
gelegenheid, hora, moment, ogenblik, punt, stond, stonde, tijdstip, ure, uur
aanleiding (zn) :
beweegreden, drijfveer, gelegenheid, grond, motief, oorzaak, reden
mogelijkheid (zn) :
eventualiteit, gelegenheid, kans, possibiliteit, potentie
tent (zn) :
café, kroeg, gelegenheid, lokaal, ontspanningslokaliteit
plek (zn) :
gelegenheid, locatie, lokaliteit, positie, stek, stekkie
faciliteit (zn) :
gelegenheid, mogelijkheid, tegemoetkoming, voorziening
kans (zn) :
bof, buitenkans, gelegenheid, hazard, toeval, tref
ruimte (zn) :
gelegenheid, hal, lokaliteit, ruim, vertrek
lokaal (zn) :
gebouw, gelegenheid
keer (zn) :
gelegenheid, maal
occasie (zn) :
gelegenheid
plaats (zn) :
gelegenheid
staat (zn) :
gelegenheid
moment (zn) :
gelegenheid

woordverbanden van ‘gelegenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

kans:
mogelijkheid, gelegenheid

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanleiding, gelegenheid, oorzaak

Aanleiding — gelegenheid — oorzaak. Als synoniemen beteekenen zij de omstandigheden, die het mogelijk maken, dat iets geschiedt. De naijver der Engelschen op den bloeienden handel van Nederland was de oorzaak van de hevige oorlogen, door ons met deze overzeesche buren gedurende de 17e eeuw gevoerd. Engeland wist telkens aanleiding tot den oorlog te vinden; de eerste de beste gelegenheid daartoe werd dadelijk aangegrepen. Uit deze voorbeelden kan men zien, dat de oorzaak datgene is, waaruit iets anders noodwendig moet volgen, dat de aanleiding het middel is, waardoor het gevolg spoediger, de gelegenheid de omstandigheden zijn, waaronder het gevolg gemakkelijker te voorschijn treedt. Tusschen de werking van oorzaak en aanleiding bestaat het verschil van noodwendigheid en toevalligheid. De aanleiding voert als het ware tot de gebeurtenis, de gelegenheid staat er niet rechtstreeks moe in verband. Geeft iemand ons aanleiding om hem te haten, dan zoeken wij maar al te vaak gelegenheid om hem te schaden. Eene oorzaak en eene aanleiding kan men dus niet, zooals eene gelegenheid, gebruiken of aangrijpen.

in hedendaagse spelling:
gelegenheid, omstandigheid

Gelegenheid — omstandigheid. Beide woorden zijn slechts in enkele gevallen synoniem. Omstandigheid is alles wat eene handeling vergezelt en invloed op de gesteldheid der zaken heeft. Gelegenheid is meestal eene gunstige omstandigheid of een tijdstip, dat geschikt is; hieruit is de beteekenis van aanleiding voortgekomen. Gelegenheid wordt verder gebruikt voor eene bepaalde omstandigheid, b.v. de snuifdoos kwam slechts bij bepaalde gelegenheden uit den zak. Vroeger sprak men zoowel van de gelegenheid des tijds als van de tijdsomstandigheden; van iemands gelegenheid als van iemands omstandigheden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanleiding, gelegenheid, oorzaak

AANLEIDING, GELEGENHEID, OORZAAK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 37.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bij gelegenheid, in de gelegenheid stellen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0023 c