drijfveer

als woordenboektrefwoord:

drijfveer:
v. (...veren), beweegreden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans

als synoniem van een ander trefwoord:

grond (zn) :
aanleiding, afweging, bestaansrecht, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, motief, oorzaak, ratio, rechtvaardiging, reden
reden (zn) :
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
stimulans (zn) :
aanmoediging, aansporing, beweegreden, drijfveer, impuls, incentive, prikkel
behoefte (zn) :
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
prikkeling (zn) :
aansporing, drijfveer, motivatie, opwekking, stimulans, stimulatie
aanleiding (zn) :
beweegreden, drijfveer, gelegenheid, grond, motief, oorzaak, reden
ressort (zn) :
drijfveer, spankracht, veer

woordverbanden van ‘drijfveer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iets anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voortkomt. De oorzaak wordt als zelfhandelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die gelegenheid tot iets geeft maar niet de handeling veroorzaakt, noemt men de aanleiding; zie aanleiding. Drijfveer ziet op innerlijke aandrift, beweegreden evenals reden, op verstandelijk overleg, dat iemand doet handelen. Onze hartstochten kunnen de drijfveeren onzer handelingen zijn, nooit hare beweegredenen. Drangreden is eene sterke beweegreden. De oorzaken van dien oorlog waren etc. De reden van de weigering des konings.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 348:

beweegreden, drijfveer, grond

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 372:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c