drijfveer

als woordenboektrefwoord:

drijfveer:
v. (...veren), beweegreden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drijfveer (zn):
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans

als synoniem van een ander trefwoord:

grond (zn) :
aanleiding, afweging, bestaansrecht, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, motief, oorzaak, ratio, rechtvaardiging, reden
reden (zn) :
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
beweegreden (zn) :
afweging, beweeggrond, considerans, drijfveer, grond, motief, overweging, ratio, reden
motief (zn) :
afweging, beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, reden
stimulans (zn) :
aanmoediging, aansporing, beweegreden, drijfveer, impuls, incentive, prikkel
behoefte (zn) :
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
prikkeling (zn) :
aansporing, drijfveer, motivatie, opwekking, stimulans, stimulatie
aanleiding (zn) :
beweegreden, drijfveer, gelegenheid, grond, motief, oorzaak, reden
ressort (zn) :
drijfveer, spankracht, veer

woordverbanden van ‘drijfveer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beweegreden, drangreden, drijfveer, grond, aanleiding, oorzaak, reden

Beweegreden — drangreden — drijfveer — grond — aanleiding — oorzaak — reden. Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iets anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voortkomt. De oorzaak wordt als zelfhandelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die gelegenheid tot iets geeft maar niet de handeling veroorzaakt, noemt men de aanleiding; zie Aanleiding. Drijfveer ziet op innerlijke aandrift, beweegreden evenals reden, op verstandelijk overleg, dat iemand doet handelen. Onze hartstochten kunnen de drijfveeren onzer handelingen zijn, nooit hare beweegredenen. Drangreden is eene sterke beweegreden. De oorzaken van dien oorlog waren etc. De reden van de weigering des konings.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beweegreden, drijfveer, grond

BEWEEGREDEN, DRIJFVEER, GROND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 348.

in hedendaagse spelling:
wel, bron, oorsprong, oorzaak, beweegreden, drijfveer, beginsel, grond

WEL, BRON, OORSPRONG, OORZAAK, BEWEEGREDEN, DRIJFVEER, BEGINSEL, GROND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 372.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c