contract

als woordenboektrefwoord:

contract:
o. (-en), verbintenis, overeenkomst.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

contract (zn) :
overeenkomst, afspraak, overeenstemming, verbintenis

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
verdrag (zn) :
overeenkomst, verbond, akkoord, contract, conventie, pact, traktaat, concordaat
charter (zn) :
overeenkomst, grondwet, oorkonde, verklaring, contract, statuut, handvest
verbintenis (zn) :
verplichting, overeenkomst, contract, belofte, obligatie, engagement
verband (zn) :
contract, verbintenis, dienstverband
concessie (zn) :
vergunning, contract

woordverbanden van ‘contract’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Akte noemt men elk geschrift door een openbaar ambtenaar of het bevoegd gezag in den voorgeschreven vorm opgemaakt om tot bewijs van de feiten te dienen. Het is de algemeene naam, waarmede ook de andere genoemde geschriften in het algemeen kunnen betiteld worden. Beschikking is de akte, waarbij antwoord gegeven wordt op een rekest of verzoekschrift. Eene akte van een deurwaarder, waarbij deze de door hem gedane handeling ter kennis brengt, heet een exploit. Het proces-verbaal is de akte, waarbij een openbaar ambtenaar mededeelt wat hij gedaan, gehoord, gezien of waargenomen heeft. De akte waarbij de rechterlijke uitspraak wordt medegedeeld heet, even als de uitspraak zelve, het vonnis. Voor eene akte, waarbij een koop of eene overeenkomst op schrift gebracht wordt, bezigt men ook den naam contract.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c