verbond

als woordenboektrefwoord:

verbond:
o. (-en), verdrag.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbond (zn) :
alliantie, bond, bondgenootschap, coalitie, federatie, genootschap, gezelschap, groepering, liga, unie, unitas, vereniging
verbond (zn) :
aaneenvoeging, alliantie, bondgenootschap, liga, overeenkomst, pact, verbintenis, verdrag

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond
bond (zn) :
bondgenootschap, confederatie, federatie, genootschap, league, liga, statenbond, syndicaat, unie, unitas, vakvereniging, verbinding, verbond, vereniging
compromis (zn) :
akkoord, bemiddelingsvoorstel, dading, middenweg, schikking, tussenoplossing, tussenweg, verbond, vergelijk
verdrag (zn) :
akkoord, concordaat, contract, conventie, overeenkomst, pact, traktaat, verbond
organisatie (zn) :
genootschap, groepering, lichaam, unie, verbond, vereniging
verbintenis (zn) :
alliantie, betrekking, verband, verbond, vereniging
bondgenootschap (zn) :
alliantie, bond, coalitie, league, verbond
coalitie (zn) :
alliantie, unie, verbintenis, verbond
liga (zn) :
verbond, vereniging
federatie (zn) :
bond, verbond
bond (zn) :
verbond

woordverbanden van ‘verbond’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Overeenkomst is eene wederzijds gegeven toestemming van partijen, waarbij de eene zich jegens de andere verbindt, of wel beide zich wederkeerig tot iets verbinden. In kanselarijstijl wordt hiervoor ook gebruikt conventie. Worden door zulk eene overeenkomst tusschen twee staten of hunne souvereinen, geschillen voorkomen of geregeld, dan draagt zij den naam van verdrag of tractaat. Vereenigen personen of staten zich met een bepaald doel, waartoe zij zich bij verdrag verbinden, dan noemt men dit een verbond of alliantie. Er was eene geheime overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje gesloten ten opzichte van de troonsopvolging. Thans wordt er weder een handelsverdrag voorgesteld. Bij het verdrag van Iglau werd Sigismund als koning van Bohemen erkend. Het handelstractaat met Frankrijk werd door de Tweede Kamer afgestemd. Het verbond der edelen. De vorsten van het Rijnverbond. De tripte alliantie.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Het aangaan van wederzijdsche verplichtingen.

Overeenkomst duidt aan, dat de belanghebbende partijen over de voorwaarden tot overeenstemming zijn gekomen en zich verplichten, die te zullen nakomen. De schrijver heeft met den uitgever een overeenkomst aangegaan omtrent het copierecht van dit werk.

Wordt zulk een overeenkomst tusschen twee min of meer vijandige partijen (ook staten) gesloten, ten einde hun geschillen of belangen bij te leggen of te regelen, dan spreekt men van verdrag. Na het verdrag van Delft verloor Jacoba van Beieren allen invloed.

Wanneer personen of staten zich vereenigen om een bepaald doel te bereiken met in achtneming van zekere voorwaarden, dan spreekt men van een verbond. Het Drievoudig Verbond redde ons land tijdelijk van een oorlog met Frankrijk. (Men zou Frankrijk, desnoodig, gezamenlijk beoorlogen.)

Opmerking. Overeenkomst heet in betrekking tot personen ook wel contract en in betrekking tot staten of vorsten conventie; verdrag noemt men ook wel tractaat, en verbond heet soms alliantie, unie of compromis.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 224:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c