gezelschap

als woordenboektrefwoord:

gezelschap:
o. (-pen).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezelschap (zn):
compagnie, genootschap, kring, troep, club, groep, stel
gezelschap (zn):
bijzijn
gezelschap (zn):
publiek

als synoniem van een ander trefwoord:

groep (zn) :
aantal, bent, bende, club, collectief, compagnie, equipe, gezelschap, groepering, hap, hoopje, horde, klas, kliek, kluit, kudde, partij, ploeg, stel, troep, tros, verzameling, zwerm
vereniging (zn) :
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond
club (zn) :
bent, broederschap, gezelschap, kliek, kongsi, kring, sociëteit, vereniging, gemeenschap, gezelligheidsvereniging, loge, soos
verbond (zn) :
alliantie, bond, bondgenootschap, coalitie, federatie, genootschap, gezelschap, groepering, liga, unie, unitas, vereniging
maatschappij (zn) :
corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, kamer, kring, lichaam, samenleving, vereniging
troep (zn) :
bende, gang, gezelschap, groep, horde, kring, menigte, ploeg, schaar, schare
stel (zn) :
batterij, club, gezelschap, groep, reeks, serie, set, troep
kring (zn) :
bond, gevolg, gezelschap, ressort, troep
ensemble (zn) :
gezelschap, troep

woordverbanden van ‘gezelschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bond, genootschap, gezelschap, maatschappij, vereniging

Bond — genootschap — gezelschap — maatschappij — vereeniging. Eene samenwerking van onderscheiden personen tot een gemeenschappelijk doel. Vereeniging is het algemeene woord. Wanneer zulke vereenigingen eene gewichtige strekking hebben of vertakkingen hebben, dan dragen zij bij voorkeur den naam van genootschap of maatschappij. Gezelschap onderstelt eigenlijk gezellig samenzijn, doch staat thans gelijk met vereeniging. Een leesgezelschap. Een schermgezelschap. Het zendeling-genootschap. Het historisch genootschap. De maatschappij der Nederlandsche letterkunde. De handelmaatschappij. In den laatsten tijd is de naam bond in zwang gekomen voor zoodanige vereenigingen, waaraan men vroeger den naam zou gegeven hebben van genootschap of maatschappij. De protestantenbond. De weerbaarheidsbond. De anti-dienstvervangingsbond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
maatschappij, genootschap, gezelschap

MAATSCHAPPIJ, GENOOTSCHAP, GEZELSCHAP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 390.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c