in acht nemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

in acht nemen (ww):
betrachten, naleven, observeren, volgen

als synoniem van een ander trefwoord:

naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan
nakomen (ww) :
in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan
opvolgen (ww) :
gehoorzamen, in acht nemen, nakomen, naleven, onderhouden, uitvoeren
respecteren (ww) :
eerbiedigen, in acht nemen, naleven
waarnemen (ww) :
betrachten, in acht nemen
observeren (ww) :
in acht nemen, naleven
bewaren (ww) :
in acht nemen

woordverbanden van ‘in acht nemen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
in aanmerking nemen, acht geven op, acht slaan op, in acht nemen, in beraad nemen, bedenken, beschouwen, letten op, opmerken, overwegen

Aanmerking nemen (in) — acht geven op — acht slaan op — in acht nemen — in beraad nemen — bedenken — beschouwen — letten op — opmerken — overwegen. Denken over, of 't oog vestigen op iets, dat ons van gedachte kan doen veranderen. In aanmerking nemen is de aandacht aan iets schenken, dat men van belang rekent voor de oordeelvelling, die men gaat maken. Zijne jeugd en onervarenheid in aanmerking nemende, zal men hem met verschooning beoordeelen. Acht geven op en acht slaan op drukken, evenals ook letten op uit, dat men iets opmerkzaam beschouwt met het doel om zich in zijne handelingen of zijn oordeel te richten naar die beschouwing. Zij krijgen verder de beteekenis van iets wel bedenken, niet uit het oog verliezen. In acht nemen is letten op iets, dat betracht moet worden of waarvoor zorg gedragen moet worden. Geeft acht op de lessen uws vaders en let op zijne wijze woorden. Gij moogt wel eens acht slaan op de handelingen van uwen boekhouder. Neemt de burgerlijke beleefdheid in acht. Opmerken is goed op iets acht geven, het oplettend beschouwen. Hierbij komt echter meer op den voorgrond, dat het schenken van de aandacht het gevolg is van de scherpzinnigheid van den opmerker. Bedenken en beschouwen geven te kennen, dat men over alles, wat in aanmerking komt voor de oordeelvelling, met opmerkzaamheid zijne gedachten laat gaan, alvorens zijn oordeel uit te spreken. Overwegen drukt dit nog sterker uit, en onderstelt dat men groot gewicht hecht aan hetgeen men in aanmerking neemt. Vestigt men zijne aandacht op iets met het doel om het van alle kanten te beschouwen, ten einde met overleg een besluit te nemen, dan neemt men iets in beraad.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
betrachten, doen, oefenen, waarnemen, in acht nemen, zich kwijten

BETRACHTEN, DOEN, OEFENEN, WAARNEMEN, IN ACHT NEMEN, ZICH KWIJTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 327.

in hedendaagse spelling:
in gedachten houden, voor ogen houden, onder het oog houden, in ogenschouw nemen, in aanmerking nemen, in acht nemen, gadeslaan

IN GEDACHTEN HOUDEN, VOOR OOGEN HOUDEN, ONDER HET OOG HOUDEN, IN OOGENSCHOUW NEMEN, IN AANMERKING NEMEN, IN ACHT NEMEN, GADESLAAN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 275.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c