achterna

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
achteraan, achterna

Achteraan — achterna. Tusscheu achteraan en achterna als bijwoorden van plaats bestaat dit verschil, dat het eerste onmiddellijke aansluiting, het laatste eenige tusschenruimte veronderstelt. Iemand achterna loopen is achter hem loopen (om hem te bereiken). De locomotief mag niet achteraan staan. Zij joegen den vijand achterna.

in hedendaagse spelling:
achteraf, achterna

Achteraf — achterna. Als bijwoorden van tijd zijn deze synoniem. Achterna drukt uit, dat er eenige tijd tusschen twee handelingen verloopt. Achteraf geeft te kennen, dat iets geschiedt na afloop van eene andere handeling, doch heeft de bijgedachte, dat in den tusschentijd het standpunt van beschouwing of beoordeeling veranderd is. Achterna bedacht ik dat hij gelijk had, doch daar hij vertrokken was, kon ik hei hem niet meer zeggen. Dat ik het anders had moeten aanleggen, kunt gij achteraf gemakkelijk zeggen, nu gij den afloop weet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c