gezant

als woordenboektrefwoord:

gezant:
m. (-en), afgezant ; gezondene.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezant (zn) :
diplomaat, ambassadeur, gedeputeerde, afgevaardigde, afgezant, gevolmachtigde, zaakgelastigde, consul
gezant (zn) :
boodschapper, bode, heraut

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘gezant’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Lasthebber is de juridische benaming voor dengene, aan wien door een of meer personen een last ter uitvoering is opgedragen. Afgevaardigde is hij, die door een ander of anderen ergens heen gezonden is, om hem te vertegenwoordigen, met of zonder bepaalden lastbrief. Het wordt meer in betrekking tot den lastgever gezegd. Vertegenwoordiger is hij, die namens een ander of anderen optreedt en zelfstandig diens belangen behartigt. Gemachtigde is degene, die voor een ander optreedt met een min of meer bepaald omschreven macht of last. Den eersten naam dragen de leden eener wetgevende vergadering met betrekking tot het mandaat, hetwelk zij te vervullen hebben. Onze nieuwe afgevaardigde belooft een uitmuntend volksvertegenwoordiger te worden.

Een aanzienlijk persoon, die een vorst of een staat bij een anderen vorst of staat vertegenwoordigt. Gezant, ambassadeur heeten de vertegenwoordigers bij de groote mogendheden onderling. Vroeger had een gezant het recht om onmiddellijk met den vorst te onderhandelen. Thans is het verschil tusschen gezant (ambassadeur) en minister-resident (gevolmachtigd minister) enkel gelegen in den rang der mogendheid, zonder op den werkkring der dignitarissen van invloed te zijn. Afgezant noemt men ook hem, die een vorst voor eene bepaald aangewezen zaak vertegenwoordigt. Door zaakgelastigde verstaat men in den regel dengene, die bij ontstentenis van den eigenlijken gezant diens functiën tijdelijk waarneemt; toch worden de regeeringen bij sommige zeer kleine staten voortdurend enkel door een zaakgelastigde vertegenwoordigd. Vroeger werd nog voor afgezant gebruikt het woord boodschapper, dat thans alleen nog in dichterlijken stijl gevonden wordt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 102:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c