afgevaardigde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgevaardigde (zn):
gecommitteerde, gedelegeerde, gedeputeerde, gemachtigde, lasthebber, mandataris, vertegenwoordiger
afgevaardigde (zn):
handelsvertegenwoordiger

als synoniem van een ander trefwoord:

gezant (zn) :
afgevaardigde, afgezant, ambassadeur, consul, diplomaat, gedeputeerde, gevolmachtigde, zaakgelastigde
vertegenwoordiger (zn) :
afgevaardigde, afgezant, exponent, representant
mandataris (zn) :
afgevaardigde, volksvertegenwoordiger
lasthebber (zn) :
afgevaardigde
vertegenwoordiger (zn) :
afgevaardigde

woordverbanden van ‘afgevaardigde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afgevaardigde, afgezant, gezant, gemachtigde, lasthebber, vertegenwoordiger

Afgevaardigde — afgezant — gezant — gemachtigde — lasthebber — vertegenwoordiger. Lasthebber is de juridische benaming voor dengene, aan wien door een of meer personen een last ter uitvoering is opgedragen. Afgevaardigde is hij, die door een ander of anderen ergens heen gezonden is, om hem te vertegenwoordigen, met of zonder bepaalden lastbrief. Het wordt meer in betrekking tot den lastgever gezegd. Vertegenwoordiger is hij, die namens een ander of anderen optreedt en zelfstandig diens belangen behartigt. Gemachtigde is degene, die voor een ander optreedt met een min of meer bepaald omschreven macht of last. Den eersten naam dragen de leden eener wetgevende vergadering met betrekking tot het mandaat, hetwelk zij te vervullen hebben. Onze nieuwe afgevaardigde belooft een uitmuntend volksvertegenwoordiger te worden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afgevaardigde, afgezant, gezant, zaakgelastigde

AFGEVAARDIGDE, AFGEZANT, GEZANT, ZAAKGELASTIGDE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 102.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c